Wijzigingsbesluit Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (bescherming zalm en zeeforel)

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geldend van 01-06-2000 t/m 30-06-2005

Besluit van 3 april 2000, houdende wijziging van het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985, in verband met de bescherming van de zalm en de zeeforel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 juli 1999, nr. TRCJZ/1999/7056, Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 4, 9 en 16 van de Visserijwet 1963;

De Raad van State gehoord (advies van 30 augustus 1999, nr. W11.99.0352/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 maart 2000, nr. TRCJZ/1999/10467, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2005]

[Red: Wijzigt het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985.]

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2005]

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 april 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. H. Faber

Uitgegeven twintigste april 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina