Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 03-11-2006 t/m 31-12-2006

Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 4 en 6 van het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model van de aanvraag van een voorschot op de rijksvergoeding voor woonvoorzieningen en het model van de kostenopgave worden vastgesteld overeenkomstig de bijlagen die bij deze regeling behoren.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model van de accountantsverklaring en het daaraan ten grondslag liggende controle- en rapportageprotocol worden voor het jaar 2006 vastgesteld overeenkomstig de bijlagen die bij deze regeling behoren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen.

Deze regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 31 maart 2000

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina