Vaststelling formulier als bedoeld in artikel 2 Boswet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 13-04-2000 t/m 31-12-2016

Vaststelling formulier als bedoeld in artikel 2 Boswet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Boswet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Het formulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Boswet, wordt vastgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage bij dit besluit gevoegd is.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 februari 1993, nr. J. 93748, houdende vaststelling model kennisgeving voorgenomen velling (Stcrt. 1993, 30) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 maart 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden

‘s-Gravenhage, 30 maart 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Melding "kennisgeving van een voorgenomen veiling"

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 36538.png
Bijlage 36539.png
Bijlage 36540.png
Terug naar begin van de pagina