Vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-04-2000 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2000 worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

  • a. voor subsidies als bedoeld in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, voorzover het de pakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 41, 46, 48 tot en met 50, 52, 54, of 56 bij die regeling betreft: f 78.900.000;

  • b. voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, voorzover het de pakketten opgenomen in de bijlagen 58 0f 59 bij die regeling betreft: f 12.000.000;

  • c. voor subsidies als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, voorzover het de pakketten opgenomen in de bijlagen 20, 37 of 38 bij die regeling betreft: f 12.600.000;

  • d. voor subsidies als bedoeld in artikel 51, derde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, voorzover het de pakketten opgenomen in de bijlagen 42 tot en met 56 bij die regeling betreft: f 10.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1, onderdeel a, van het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 28 januari 2000, nr. TRCJZ/2000/9602, geldt het in genoemd artikel bedoelde subsidieplafond met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit mede voor subsidies als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, voorzover het de pakketten opgenomen in de bijlagen 20, 37 of 38 bij die regeling betreft.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Bij gelijktijdige ontvangst van aanvragen in de zin van artikel 7, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 wordt de volgorde van behandeling bepaald door loting.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina