Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten

[Regeling vervallen per 21-04-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 20-04-2006

Besluit van 30 maart 2000, houdende instelling van een Adviescollege toetsing administratieve lasten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken 27 maart 2000, nr. WJZ 00020493, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 21-04-2006]

Er is een Adviescollege toetsing administratieve lasten, hierna te noemen: het college.

Artikel 2

[Vervallen per 21-04-2006]

Het college heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over:

  • a. de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en burgers als gevolg van voorgenomen wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

  • b. programma’s en maatregelen inzake de reductie van administratieve lasten voor het bedrijfsleven en burgers als gevolg van bestaande regelgeving.

Artikel 4

[Vervallen per 21-04-2006]

  • 1 Bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, brengt het college zijn advies uit binnen vier weken na ontvangst van de relevante stukken.

  • 2 Indien de regelgeving inhoudelijk zodanig complex is dat het college zich niet in redelijkheid binnen de termijn van het eerste lid een afgewogen oordeel kan vormen, kan het college besluiten zijn advies ten hoogste vier weken later uit te brengen.

Artikel 5

[Vervallen per 21-04-2006]

Na beëindiging van de werkzaamheden draagt het college het archief over aan Onze Minister van Financiën.

Artikel 6

[Vervallen per 21-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt, behoudens eerdere intrekking, zes jaar na de inwerkingtreding.

Artikel 7

[Vervallen per 21-04-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 maart 2000

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven twintigste april 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina