Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 23-02-2002 t/m 31-12-2005

Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Handelende na overleg met de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

Gelet op de artikelen 95, derde lid, en 112 van de Werkloosheidswet,

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepaling

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Werkloosheidswet;

b. een remigratiebijdrage:

een periodieke uitkering als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Remigratiewet of een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Remigratiewet;

c. de Bank:

Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

d. UVW:

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel 2. Vergoeding remigratiebijdragen

[Vervallen per 01-01-2006]

Het UWV vergoedt met inachtneming van de artikelen 95, eerste en tweede lid, en 97h, eerste en tweede lid,van de wet, per kalenderjaar aan de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid de door de Bank in dat jaar aan werknemers toegekende remigratiebijdragen, doch ten hoogste tot een bedrag gelijk aan het totaal van de bruto-uitkeringen die op grond van de wet in dat kalenderjaar waarin remigratiebijdragen zijn verstrekt, aan deze werknemers hadden moeten worden betaald, indien zij werkloos waren gebleven en niet naar een bestemmingsland als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Remigratiewet waren vertrokken.

Artikel 3. Informatieverplichtingen Bank

[Vervallen per 01-01-2006]

Binnen twee maanden na afloop van enig kalenderjaar verstrekt de Bank aan het UWV een lijst met namen van de in artikel 2 bedoelde werknemers, alsmede een overzicht van de aan hen in dat jaar verstrekte remigratiebijdragen.

Artikel 4. Betalingsverplichtingen UWV

[Vervallen per 01-01-2006]

Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, bedoeld in artikel 3, betaalt het UWV de vergoeding, bedoeld in artikel 2, onder overlegging van een lijst met namen van de personen op wie de vergoeding betrekking heeft.

Artikel 5. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling vergoeding remigratiebijdragen wordt ingetrokken.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Remigratiewet in werking treedt.

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 28 maart 2000

De

Staatssecretaris

vanSociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina