Wijzigingsbesluit Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (verkorting [...] komen voor inschrijving in de basisadministratie)

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geldend van 01-06-2000 t/m 05-01-2014

Besluit van 28 maart 2000 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, houdende verkorting van de termijn waarbinnen vreemdelingen die geen toelating hebben tot Nederland en verblijven in een opvangcentrum niet in aanmerking komen voor inschrijving in de basisadministratie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 25 januari 2000, nummer BPR2000/U52854;

Gelet op artikel 33 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 24 februari 2000, nummer W04.00.0033/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 21 maart 2000, nummer BPR2000/61264;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 06-01-2014]

[Red: Wijzigt het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel II

[Vervallen per 06-01-2014]

Een vreemdeling die geen toelating heeft tot Nederland en verblijft in een opvangcentrum en die op grond van het gewijzigde artikel 55 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens voor inschrijving in aanmerking komt en overigens voldoet aan de vereisten voor inschrijving in een basisadministratie, wordt op zijn aangifte van verblijf en adres binnen drie maanden na inwerkingtreding van dit besluit ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel III

[Vervallen per 06-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 maart 2000

Beatrix

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R. H. L. M. van Boxtel

Uitgegeven de dertiende april 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina