Regeling vaststelling indieningsperiode 2000 aanvraag oppervlakten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 29-03-2000 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling indieningsperiode 2000 aanvraag oppervlakten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 355) en gelet op artikel 8, eerste lid, van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode voor het indienen van een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen, wordt vastgesteld de periode die loopt van 1 april 2000 tot en met 15 mei 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling indieningsperiode 2000 aanvraag oppervlakten.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina