Regeling derde Cultuurallocatie Nederland-Suriname

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 13-04-2000 t/m 31-12-2005

Regeling derde Cultuurallocatie Nederland-Suriname

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.5.1 en 2.5.2, eerste lid, onder d, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor activiteiten in het kader van samenwerkingsprojecten tussen Nederland en Suriname geldt tot en met 23 maart 2005 een subsidieplafond van f 500.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de hierboven aangehaalde artikelen geldt met betrekking tot de derde Cultuurallocatie het volgende beleidsvoornemen:

 • Doelstelling

  Het uitvoeren van kleinschalige projecten in Suriname en in Nederland ten behoeve van de culturele samenwerking en uitwisseling tussen Nederland en Suriname en ter versterking van de culturele identiteit van de bevolking in het algemeen en van belangrijke bevolkingsgroepen in Suriname in het bijzonder.

 • Doelgroep

  De doelgroep wordt gevormd door niet-gouvernementele organisaties, die actief zijn op cultureel gebied, zowel in Nederland als in Suriname.

 • Prioriteiten

  De ondersteuning zal zich richten op de volgende vijf prioritaire sectoren:

  • -

   podiumkunst;

  • -

   beeldende kKunst;

  • -

   museale samenwerking;

  • -

   monumentenzorg;

  • -

   taal.

 • Omvang van de subsidie

  Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt ten hoogste f 75.000.

  Alleen aanvragen die een meer dan gemiddeld structurele en duurzame bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de hiervoor aangeduide doelstellingen van de subsidie kunnen in aanmerking komen voor toekenning van het maximumbedrag.

  Subsidieverlening kan worden beperkt tot een door de minister te bepalen deel van de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Reiskosten kunnen slechts voor subsidie in aanmerking komen indien zij deel uitmaken van de begroting van een activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd. Reiskosten komen niet separaat voor subsidie in aanmerking.

 • Overige bepalingen

  Aanvragen worden tenminste 3 maanden voor aanvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd ingediend.

  Een activiteit kan als regel slechts eenmalig worden ondersteund. Een nieuwe aanvraag voor een vergelijkbare activiteit door dezelfde aanvrager en/of uitvoerder kan slechts bij hoge uitzondering voor toekenning in aanmerking komen.

  Alle aanvragen worden verder getoetst op:

  • -

   doeltreffendheid (of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de beoogde doelstellingen worden gehaald);

  • -

   doelmatigheid (de vraag of de ingezette middelen in verhouding staan tot de beoogde effecten);

  • -

   institutionele haalbaarheid (de beoordeling of de aanvrager beschikt over voldoende capaciteit om de rol van uitvoerder/beheerder adequaat te vervullen);

  • -

   financiële haalbaarheid (de beoordeling of de voordelen van een project, de baten, voldoende zijn om de kosten die ermee gemoeid zijn te dekken);

  • -

   de mate waarin een project voortkomt uit een vraag uit de doelgroep.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.N.M. Richelle

Terug naar begin van de pagina