Aanpassing rekenregels zorgformatie en extra vergoeding materiële instandhouding speciale scholen voor basisonderwijs

Geldend van 19-04-2000 t/m heden

Aanpassing rekenregels zorgformatie en extra vergoeding materiële instandhouding speciale scholen voor basisonderwijs

1. Inleiding

De aanspraak op zorgformatie van sbo’s is geregeld in artikel 122 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). De aanspraak op een extra vergoeding voor materiële instandhouding (m.i.) is geregeld in artikel 115 van de WPO. Op grond van deze artikelen wordt de gezamenlijke sbo’s in een samenwerkingsverband zorgformatie, respectievelijk extra m.i. toegekend voor 2% van het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. Deze zorgformatie en extra m.i. wordt over de afzonderlijke sbo’s binnen een samenwerkingsverband verdeeld naar rato van het aantal leerlingen van elk van die scholen op genoemde datum.

Met ingang van het schooljaar 2000-2001 zal de rekenregel voor de vaststelling van de wettelijke aanspraak van sbo’s op zorgformatie worden aangepast. De rekenregel voor de extra m.i. zal met ingang van het jaar 2001 worden aangepast. De aanpassing van de rekenregels heeft betrekking op de afrondingen die moeten worden toegepast en kan ten opzichte van de oude rekenregels alleen verschil maken voor sbo’s die tezamen met één of meer andere sbo’s aan hetzelfde samenwerkingsverband deelnemen. Als zich een verschil voordoet is dat doorgaans beperkt tot enkele fre’s (zorgformatie) of enkele tientallen guldens (m.i.) per sbo meer of minder.

Tot deze aanpassingen is besloten omdat de nieuwe rekenregels beter aansluiten bij de wettelijk geregelde aanspraak op zorgformatie en m.i. dan de oude rekenregels. De nieuwe rekenregel voor de zorgformatie zal worden opgenomen in het Formatiebesluit WPO. De nieuwe rekenregel voor m.i. zal worden opgenomen in de Programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 2001.

2. Aanpassing rekenregels zorgformatie en extra m.i.

Rekenregel zorgformatie

Met ingang van het schooljaar 2000-2001 zal het aantal fre’s zorgformatie dat een sbo in een samenwerkingsverband ontvangt (H), worden berekend aan de hand van de volgende rekenregel:

H = p/q x [0,02 x r] x 13,5 formatierekeneenheden.

Rekenregel extra materiële instnahouding (m.i.)

Met ingang van het jaar 2001 zal de extra m.i.-vergoeding voor een sbo in een samenwerkingsverband (I), worden berekend aan de hand van de volgende rekenregel:

I = p/q x [0,02 x r] x extra m.i.-bedrag per leerling.

Componenten rekenregels

De componenten in bovengenoemde rekenregels hebben de volgende inhoud.

p = het aantal leerlingen van de sbo, voor zover dit aan het desbetreffende samenwerkingsverband is toe te rekenen,

q = het totale aantal leerlingen van alle sbo’s die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen en

r = het totale aantal leerlingen van alle basisscholen en sbo’s die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor sbo’s uitsluitend voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen.

In bovengenoemde rekenregels wordt de factor [0,02 x r] rekenkundig afgerond op een geheel getal.

3. Voorbeeldberekening zorgformatie

Hieronder wordt de rekenregel voor de zorgformatie uitgewerkt in een voorbeeld van een verband met 5191 leerlingen waaraan 3 sbo’s deelnemen die tezamen 191 leerlingen tellen.

Eerst wordt de waarde vastgesteld van 2% van alle leerlingen, rekenkundig afgerond.

Totaal sbo-lln

Totaal bo-lln

Totaal lln swv

2% van alle leerlingen

191

5000

5191

0,02 x 5191 = 103,82 = 104

Vervolgens kan de (eveneens rekenkundig af te ronden) zorgformatie worden vastgesteld waarop de verschillende sbo’s aanspraak maken.

Sbo

Sbo-lln

Totaal sbo-lln

2% van alle leerlingen

Zorgformatie per sbo

A

50

191

104

50 / 191 x 104 x 13,5 = 367,5392..= 368

B

54

191

104

54 / 191 x 104 x 13,5 = 396,9424..= 397

C

87

191

104

87 / 191 x 104 x 13,5 = 639,5183..= 640

Terug naar begin van de pagina