Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren naleving Woningwet

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 19-04-2000 t/m 24-02-2005

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren naleving Woningwet

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 119a, eerste lid, van de Woningwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet zijn belast:

  • a. de directeur en de onder deze werkzame rijksambtenaren van de Dienst Recherchezaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer die bij het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Recherchezaken 1995 zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, en

  • b. de rijksambtenaren die zich bij de ondersteunende afdeling van de in onderdeel a genoemde dienst bezighouden met informatie-inwinning.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 maart 2000

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina