Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting De Alde Feanen

[Regeling vervallen per 26-04-2006.]
Geldend van 25-03-2000 t/m 25-04-2006

Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting De Alde Feanen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 6 juli 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-04-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (kamerstukken II 1992/93, 22880, nr. 5, blz. 9).

Artikel 2

[Vervallen per 26-04-2006]

Als nationaal park in oprichting wordt aangewezen het natuurgebied De Alde Feanen, zoals aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaart.

Artikel 3

[Vervallen per 26-04-2006]

Er is een overlegorgaan nationaal park in oprichting De Alde Feanen.

Artikel 4

[Vervallen per 26-04-2006]

 • 1 Het overlegorgaan heeft tot taak, vooruitlopend op de aanwijzing van het natuurgebied De Alde Feanen, bedoeld in artikel 2, als nationaal park, de inrichting, het beheer en functioneren van het nationaal park in oprichting De Alde Feanen overeenkomstig de doelstellingen van een nationaal park te bevorderen.

 • 2 Tot die taak behoort onder meer:

  • a. het opstellen van een beheers- en inrichtingsplan, dat als basis kan dienen om het natuurgebied De Alde Feanen aan te wijzen als nationaal park;

  • b. de onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en beheer van belang zijnde activiteiten;

  • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding en toekenning van de voor het nationaal park in oprichting De Alde Feanen beschikbare middelen, onder meer in de vorm van een voortschrijdend meerjarenprogramma en een jaarlijks in te dienen bestedingenplan;

  • d. bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park in oprichting De Alde Feanen.

Artikel 5

[Vervallen per 26-04-2006]

Het overlegorgaan neemt bij de uitvoering van zijn taak als uitgangspunt het advies van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 6 juli 1998 als ook de brief van 18 februari 1999 met kenmerk DN. 199910 inhoudende het beleidsstandpunt van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij daaromtrent.

Artikel 6

[Vervallen per 26-04-2006]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. een door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van respectievelijk:

  • 1. de provincie Fryslân;

  • 2. de gemeente Smallingerland;

  • 3. de gemeente Boarnsterhim;

  • 4. de gemeente Tytsjerksteradiel;

  • 5. het wetterskip Fryslân;

  • 6. het wetterskip Lauwerswâlden;

  • 7. de verenigingen voor Dorpsbelang van Warten, en van Grou en Wergea;

  • 8. de verenigingen voor Dorpsbelang van Earnewâld, van Oudega en van De Veenhoop;

  • 9. Provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea;

  • 10. de Friese Milieufederatie;

  • 11. de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO);

  • 12. de Noord-Nederlandse Watersportbond (NNWB);

  • 13. de VVV’s rond De Alde Feanen;

  • 14. het recreatieschap De Marrekrite;

  • 15. de Vereniging van Friese Rondvaartondernemers;

  • 16. de HISWA- vereniging en de RECRON;

  • 17. de Vereniging De Princenhof en Eigenaren Recreatievestigingen Friesland;

 • c. een vertegenwoordiger van de Directie LNV Regio Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

[Vervallen per 26-04-2006]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Fryslân te benoemen ambtenaar in dienst bij deze provincie.

 • 2 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationale park De Alde Feanen verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 26-04-2006]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 9

[Vervallen per 26-04-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij geplaatst is en werkt terug tot en met 16 februari 2000.

Artikel 10

[Vervallen per 26-04-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting De Alde Feanen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73 in ‘s-Gravenhage.

‘s-Gravenhage, 21 maart 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina