Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-04-2000 t/m 30-12-2004

Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo en

  • artikel VI, onderdeel F, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 (profielen voortgezet onderwijs);

Besluit:

Artikel 1. Afwijking inrichtings- en examenvoorschriften profielen

[Vervallen per 31-12-2004]

Van de krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde inrichtings- en examenvoorschriften profielen vwo/havo wordt afgeweken volgens de bijlagen 1 en 2 bij deze regeling ten behoeve van de in artikel 2 genoemde leerlingen.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 31-12-2004]

De afwijkingen zijn van toepassing op de leerlingen die in het schooljaar 1998 - 1999 zijn begonnen met het vierde leerjaar van een school voor vwo of havo (volgens de profielstructuur) en aan het einde van dat schooljaar zijn bevorderd naar het vijfde leerjaar. De afwijkingen blijven van toepassing zolang de leerling blijft ingeschreven als leerling van een school voor vwo of havo.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1998.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage 1. Uitslagregel

[Vervallen per 31-12-2004]

de kandidaat is geslaagd:

indien hij onderstaande onvoldoende eindcijfers heeft behaald (alle overige eindcijfers 6 of hoger)

en wordt voldaan aan de voorwaarde dat de deelvakken CKV1 en lichamelijke opvoeding 1 en het profielwerkstuk zijn beoordeeld als ’voldoende’ of ’goed’, en bovendien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

A1 geen

A2 één keer 5 of één keer 4

A3 twee keer 5 of één keer 5 en één keer 4

• van de twee onvoldoende eindcijfers betreft er niet meer dan één een vak van het profieldeel

B1 twee keer 5

(vakken van het profieldeel)

• het gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken van het profieldeel is 6 of hoger

B2 één keer 5 en één keer 4

(vakken van het profieldeel)

• het gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken van het profiel deel is 6 of hoger

B3 drie keer 5

• van de drie onvoldoende eindcijfers betreffen er niet meer dan twee vakken van het profieldeel, en

• het gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken van het profieldeel is 6 of hoger

B4 twee keer 5 en één keer 4

• van de drie onvoldoende eindcijfers betreffen er niet meer dan twee vakken van het profieldeel, en

• het gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken van het profieldeel is 6 of hoger

B5 twee keer 4

(al of niet vakken van het profieldeel)

• het gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken van het profiel deel is 6 of hoger

Bijlage 2. Programma

[Vervallen per 31-12-2004]

Havo

De examenverplichting in het vrije deel blijft van kracht: ten minste 200 uren.

De school mag ervoor kiezen het profielwerkstuk te laten vervallen. Als het wordt gehandhaafd, mag het betrekking hebben op één (deel)vak van het profieldeel (bij het profiel cultuur en maatschappij: Nederlandse en Engelse taal en letterkunde daaronder begrepen). Het mag afzonderlijk worden beoordeeld met voldoende/goed. Maar er mag ook een cijfer voor worden gegeven, dat dan meetelt voor het schoolexamen van de betrokken (deel)vakken als praktische opdracht.

(Die keuze kan dus alleen worden gemaakt voor die vakken die expliciet de praktische opdracht in het programma kennen: dus niet bij de talen).

Vwo

  • De examenverplichting in het vrije deel blijft van kracht: atheneum ten minste 280 uur, gymnasium ten minste 760 uur.

  • Het profielwerkstuk behoeft niet betrekking te hebben op twee (deel)vakken: het mág betrekking hebben op één (deel)vak van het profieldeel (bij het profiel cultuur en maatschappij: Nederlandse en Engelse taal en letterkunde daaronder begrepen). De school mag ook beslissen de keuze aan de leerling te laten. Gehandhaafd blijft de regeling dat het profielwerkstuk afzonderlijk wordt beoordeeld met voldoende/goed.

  • De school mag ervoor kiezen afwijkingen per vak uit bijlage 2 bij de Regeling profielen 2000 toe te passen.

Terug naar begin van de pagina