Subsidieplafonds voor beëindingssubsidie en sloopsubsidie veehouderijtakken

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Subsidieplafonds voor beëindingssubsidie en sloopsubsidie veehouderijtakken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, 11 en 14, eerste lid, onderdeel b, onder 4°, van de Regeling beëindiging veehouderijtakken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Aanvragen voor een subsidie als bedoeld in artikel 5 van de regeling kunnen worden ingediend in de periode die aanvangt op 22 maart 2000 om 09.00 uur en eindigt op 19 mei 2000 om 17.00 uur.

  • 3 Het subsidiebedrag per varkenseenheid, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de regeling voor de onder punt 2 genoemde aanvraagperiode is €122,52.

  • 4 Het subsidiebedrag per kilogram fosfaat, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van de regeling voor de onder punt 2 genoemde aanvraagperiode is € 16,56.

  • 5 Het subsidieplafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 5 van de regeling, voor de onder punt 2 genoemde aanvraagperiode is f 400 miljoen.

  • 6 Aanvragen voor een subsidie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling kunnen worden ingediend in de periode die aanvangt op 22 maart 2000 om 9.00 uur en eindigt op 19 mei 2000 om 17.00 uur.

  • 7 Onder het voorbehoud dat de Provinciale Staten van de hierna genoemde provincies ingevolge artikel 196, eerste lid, van de Provinciewet een besluit tot wijziging van de begroting hebben genomen inhoudende de financiering van de subsidie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling, is het subsidieplafond voor deze subsidie voor de onder punt 6 vermelde aanvraagperiode voor de provincie Overijssel f 32 miljoen, voor de provincie Gelderland f 59 miljoen, voor de provincie Utrecht f 4 miljoen, voor de provincie Noord-Brabant f 250 miljoen, en voor de provincie Limburg f 60 miljoen. Wordt het in de eerste volzin bedoelde besluit niet genomen voor afloop van de aanvraagperiode, genoemd onder punt 6, dan is voor de desbetreffende provincie het subsidieplafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling, voor bedrijven gelegen in de desbetreffende provincie nihil.

  • 8 Het percentage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, onder 4°, van de regeling, voor de onder het vijfde punt vermelde aanvraagperioden bedraagt 40.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina