Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding, enz.

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2003.]
Geldend van 12-04-2000 t/m heden

Besluit van 17 maart 2000, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 januari 2000 nr GZB/VVB/2036879, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op richtlijn nr. 1999/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juni 1999 (PbEG L 172) tot wijziging van richtlijn 89/398/EEG van de Raad van de Europese Unie betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, alsmede op artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, onder c, artikel 8, onder a, b en c, en artikel 14, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 februari 2000, no.W13.00.0031/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2000 met nummer GZB/VVB/2048966, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat eet- en drinkwaren die voldoen aan het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding zoals dat onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde, nog verhandeld mogen worden tot 8 januari 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 maart 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de elfde april 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina