Examenreglement Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geldend van 13-04-2000 t/m 27-04-2006

Examenreglement Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Regeling erkenning en examinering Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 28-04-2006]

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. VROM:

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. Commissie van Toezicht:

commissie als bedoeld in artikel 7 van de Regeling erkenning en examinering Besluit vluchtige organische stoffen Wms;

c. erkende instelling:

Instelling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit vluchtige organische stoffen Wms;

d. examen:

examen dat is gericht op het verkrijgen van het milieucertificaat verf-/lakspuiten;

e. examencommissie:

examencommissie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Regeling erkenning en examinering Besluit vluchtige organische stoffen Wms.

Artikel 2. Praktijkruimte

[Vervallen per 28-04-2006]

De ruimte waarin het praktijkgedeelte van het examen wordt afgenomen, is geschikt voor het uitvoeren van de praktijkproeven volgens de eisen van dit reglement, alsmede aan andere, voor die ruimte bij of krachtens wet gestelde eisen.

Artikel 3. Inhoud van het examen

[Vervallen per 28-04-2006]

 • 1 Het theoriegedeelte van het examen bestaat uit ten minste vijf vragen per deelonderwerp, die zijn gericht op kennis omtrent:

  • a. voor het spuiten relevante milieuwetgeving;

  • b. beperking van de uitworp van vluchtige organische stoffen;

  • c. beheersing van afvalstromen, en

  • d. persoonlijke bescherming van de spuiter.

 • 2 Het theoriegedeelte van het examen wordt schriftelijk en in de Nederlandse taal afgenomen in een theorieruimte. In bijzondere gevallen kan de examencommissie hiervan afwijken.

 • 3 Het praktijkgedeelte van het examen bestaat uit ten minste zes opdrachten, die zijn gericht op het milieubewust handelen bij:

  • a. de aan het spuiten voorafgaande werkzaamheden;

  • b. het aanmaken van de juiste hoeveelheid verf of lak op de juiste viscositeit;

  • c. het controleren en het, zo nodig, corrigeren van de afstellingen van het spuitpistool;

  • d. het reinigen van de gebruikte apparatuur;

  • e. het verzamelen en sorteren van het ontstane afval, en

  • f. branche-afhankelijke aspecten.

 • 4 Het praktijkgedeelte van het examen wordt afgenomen in een praktijkruimte op basis van schriftelijke opdrachten.

Artikel 4. Inschrijving voor het examen

[Vervallen per 28-04-2006]

Een deelnemer is voor een examen ingeschreven als de erkende instelling een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, een recent en origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie of een kopie van een rechtsgeldig identiteitsbewijs heeft ontvangen.

Artikel 5. Toelating tot de examenruimte

[Vervallen per 28-04-2006]

 • 1 Een deelnemer wordt tot een examenruimte toegelaten op vertoon van de schriftelijke oproep van de erkende instelling en van een rechtsgeldig legitimatiebewijs.

 • 2 Tot een examenruimte worden voorts toegelaten:

  • a. de leden van de examenorganisatie;

  • b. personen die hiervoor van de erkende instelling toestemming hebben verkregen, en

  • c. een toezichthouder, die door VROM is belast met bewaking van de kwaliteit en uitvoering van het examen en met bewaking van de geschiktheid van een examenruimte.

Artikel 6. Verhindering deelname aan het examen

[Vervallen per 28-04-2006]

 • 1 Een deelnemer die door ziekte of overmacht is verhinderd aan een examen deel te nemen, komt in aanmerking voor deelname bij een volgend examen wanneer de erkende instelling van oordeel is dat de verhindering gegrond is.

 • 2 Een deelnemer die door ziekte of overmacht niet heeft deelgenomen aan een examen, overlegt aan de erkende instelling een verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld.

Artikel 7. Gedragsregels

[Vervallen per 28-04-2006]

Tijdens het examen houdt de deelnemer zich aan de door en in aanvulling op dit reglement gestelde gedragsregels, waarbij ten minste het volgende geldt:

 • a. de deelnemer is ten minste vijftien minuten voor aanvang van het examen aanwezig;

 • b. de deelnemer mag gedurende het examen zijn zitplaats of de examenruimte zonder toestemming van de examencommissie niet verlaten;

 • c. de deelnemer behandelt alle verstrekte benodigdheden voor het examen volgens de gegeven instructies;

 • d. de deelnemer mag gedurende het examen geen lesstof, handleidingen of andere informatiebronnen raadplegen, tenzij verstrekt door de examencommissie;

 • e. de deelnemer verricht bij calamiteiten direct de nodige handelingen die verdere escalatie onmogelijk maakt en waarschuwt daarna de examencommissie.

Artikel 8. Uitslag van het examen

[Vervallen per 28-04-2006]

 • 1 De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast overeenkomstig de door de erkende instelling vastgestelde cesuur.

 • 2 De uitslag van het examen wordt zo snel mogelijk doch binnen vier weken na het beëindigen van het examen door de examencommissie schriftelijk medegedeeld aan de deelnemer.

 • 3 Indien de deelnemer voor het theoriegedeelte en het praktijkgedeelte van het examen is geslaagd, verstrekt de erkende instelling hem het milieucertificaat verf-/lakspuiten.

 • 4 Een deelnemer die voor slechts één van de onderdelen van het examen een voldoende resultaat heeft behaald, ontvangt daarvan een schriftelijke mededeling.

 • 5 Op het milieucertificaat verf-/lakspuiten worden de volgende gegevens vermeld:

  • a. de eerste voornaam voluit, van volgende voorna(a)m(en) de voorletter(s) en de volledige achterna(a)m(en) van de geslaagde;

  • b. de geboorteplaats en de geboortedatum van de geslaagde;

  • c. het certificaatnummer;

  • d. de datum waarop het milieucertificaat verf-/lakspuiten zijn geldigheid verliest.

 • 6 De eindwaardering van het theorie- en het praktijkgedeelte van het examen wordt weergegeven met de waardering geslaagd of afgewezen.

 • 7 Een deelnemer is geslaagd indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. voor het theoriegedeelte van het examen het resultaat geslaagd is behaald, en

  • b. voor het praktijkgedeelte van het examen het resultaat geslaagd is behaald.

 • 8 Indien slechts voor één onderdeel van het examen het resultaat geslaagd wordt behaald, blijft dat resultaat één jaar geldig.

 • 9 Indien een afgewezen deelnemer opnieuw examen wil afleggen, meldt hij zich opnieuw aan bij een erkende instelling.

Artikel 9. Bezwaar

[Vervallen per 28-04-2006]

Indien een deelnemer bezwaar maakt tegen een beslissing van een examencommissie, bevat het bezwaarschrift ten minste:

 • a. naam en adres van de indiener;

 • b. datum van indiening;

 • c. een nadere omschrijving van het bezwaar en de gronden ervan.

Artikel 10. Inzage in examenstukken

[Vervallen per 28-04-2006]

Een deelnemer heeft inzage in de door hem behaalde resultaten gedurende ten hoogste dertien weken na de dag waarop het examen heeft plaatsgehad.

Artikel 11

[Vervallen per 28-04-2006]

 • 1 Alle gemaakte examens zijn en blijven eigendom van de erkende instelling onder wier verantwoordelijkheid het examen heeft plaatsgehad.

 • 2 Bij omstandigheden waarin het examenreglement niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de examencommissie.

Artikel 12. Intrekking Examenreglement Besluit vluchtige organische stoffen

[Vervallen per 28-04-2006]

Het Examenreglement Besluit vluchtige organische stoffen Wms wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerking

[Vervallen per 28-04-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 28-04-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Examenreglement Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000.

Dit reglement zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 16 maart 2000

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina