Reglement Beroepscommissie Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geldend van 13-04-2000 t/m 27-04-2006

Reglement Beroepscommissie Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Regeling erkenning en examinering Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000,

Besluit:

§ 1. Instelling beroepscommissie

[Vervallen per 28-04-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2006]

 • 1 Er is een Beroepscommissie.

 • 2 De Beroepscommissie bestaat uit ten hoogste drie onafhankelijke leden, waaronder begrepen de voorzitter die op grond van het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een opleiding op het gebied van het recht aan een universiteit dan wel de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, het recht om de titel meester te voeren, heeft verkregen.

 • 3 De leden van de Beroepscommissie worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren en kunnen eenmaal voor ten hoogste vier jaren worden herbenoemd.

 • 4 De Minister kan een lid schorsen of ontslaan.

 • 5 Het lidmaatschap van de Beroepscommissie eindigt:

  • a. door ontslag;

  • b. bij het bereiken van de leeftijd van vijfenzestig jaar met ingang van de eerste dag van de daarop volgende maand;

  • c. bij langdurige ziekte, na in de gelegenheid te zijn gesteld te worden gehoord door de Minister;

  • d. op eigen verzoek;

  • e. bij onherroepelijke veroordeling wegens een misdrijf, na in de gelegenheid te zijn gesteld te worden gehoord door de Minister.

§ 2. Inhoud van een beroepschrift

[Vervallen per 28-04-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2006]

Een beroepschrift bevat ten minste:

 • a. de naam, het adres en de geboortedatum van degene die beroep instelt;

 • b. gegevens omtrent de examencommissie die de beslissing heeft genomen waartegen het beroep is gericht;

 • c. de datum van het examen waaraan is deelgenomen;

 • d. de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld en de datum waarop die beslissing is genomen;

 • e. de gronden voor het beroep.

§ 3. Bevoegdheid van de beroepscommissie

[Vervallen per 28-04-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 28-04-2006]

 • 1 De Beroepscommissie oordeelt als enige inzake beroep dat is ingesteld door een deelnemer aan een examen ter verkrijging van het certificaat.

 • 3 In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht beslist de Beroepscommissie binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift. De Beroepscommissie kan deze termijn eenmaal met ten hoogste twee weken verlengen.

 • 4 De Beroepscommissie kan besluiten degene die beroep heeft ingesteld en de examencommissie die de beslissing heeft genomen, te horen.

 • 5 In afwijking van artikel 7:25 van de Algemene wet bestuursrecht is de Beroepscommissie slechts bevoegd te bepalen dat opnieuw of, indien een beslissing is geweigerd in geval van een ingediend bezwaarschrift, alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het examen opnieuw wordt afgenomen onder door de Beroepscommissie te stellen voorwaarden. De desbetreffende examencommissie van wie de beslissing is vernietigd, voorziet, voor zover nodig, opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de Beroepscommissie. De Beroepscommissie kan daarvoor een termijn stellen.

§ 4. Voorlopige voorziening

[Vervallen per 28-04-2006]

Artikel 4

[Vervallen per 28-04-2006]

Indien het belang van degene die beroep heeft ingesteld onverwijld voorziening vordert, kan diegene bij een met redenen omkleed verzoek aan de voorzitter van de Beroepscommissie een voorlopige voorziening vragen in afwachting van de beslissing in de hoofdzaak. De voorzitter beslist op dat verzoek na de betreffende examencommissie te hebben gehoord.

§ 5. Revisie

[Vervallen per 28-04-2006]

Artikel 5

[Vervallen per 28-04-2006]

Herziening van een uitspraak van de Beroepscommissie kan op verzoek van de in het ongelijk gestelde partij plaatshebben op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden, die, waren zij eerder bekend geweest, tot een andere beslissing zouden hebben geleid.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 28-04-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 28-04-2006]

Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 28-04-2006]

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Beroepscommissie Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000.

Dit reglement zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 maart 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina