Instellingsbesluit commissie ter evaluatie van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 24-03-2000 t/m 30-04-2004

Instellingsbesluit commissie ter evaluatie van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het, mede in verband met het vervallen van paragraaf 3a van de Waterstaatswet 1900 per 1 januari 2001, gewenst is de werking van de Staatscommissie te evalueren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de commissie:

de commissie ter evaluatie van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving;

b. de Staatscommissie:

de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving;

c. de Staatssecretaris:

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

  • 1 De commissie heeft tot taak de Staatscommissie te evalueren en van deze evaluatie verslag uit te brengen aan de Staatssecretaris.

  • 2 De evaluatie richt zich op:

    • a. de kwaliteit en het gebruik van de door de Staatscommissie gegeven adviezen;

    • b. de wijze waarop door het departement van de Staatscommissie gebruik is gemaakt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

  • 1 De commissie streeft ernaar haar eindrapport voor 30 april 2000 aan de staatssecretaris uit te brengen.

  • 2 Na het uitbrengen van haar eindrapport wordt de commissie opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2004]

In de commissie hebben zitting:

voorzitter: prof. mr. J. de Ruiter;

vice-voorzitter: mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout;

Overige leden: mevrouw dr. H.M. de Boois; drs F.A. Wijsenbeek.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2004]

De commissie wordt bijgestaan door een daartoe aangewezen secretaris, afkomstig van de Centrale Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit werkt terug tot en met 7 maart 2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina