Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2000

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 08-02-2001 t/m 06-06-2003

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2000

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de opsporingsambtenaren omschreven in het tweede artikel van dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

De personen werkzaam als medewerker verwerking, radarwaarnemer of verkeersassistent binnen het team verkeershandhaving van een regionaal politiekorps en die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2003]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van heel Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 07-06-2003]

 • 1 Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot het beëdigen van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op basis van dit besluit kunnen maximaal 30 personen per regio zijn beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar. Hierbij geldt een maximum van in totaal 800 personen.

Artikel 5

[Vervallen per 07-06-2003]

 • 1 Als toezichthouder voor de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissement waarbinnen de standplaats van de buitengewoon opsporingsambtenaar is gelegen,

 • 2 Als direct toezichthouder is aangewezen de korpschef van de politieregio waarbinnen de standplaats van de buitengewoon opsporingsambtenaar is gelegen.

Artikel 6

[Vervallen per 07-06-2003]

Het hoofd van het bureau verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie brengt jaarlijks, doch uiterlijk per 1 april, verslag uit aan de Minister van Justitie en vermeldt hierin in ieder geval:

 • a. de aantallen binnen de verkeershandhavingsteams werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren,

 • b. de door die opsporingsambtenaren verrichte activiteiten,

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor het examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 07-06-2003]

 • 1 De besluiten van het College van procureurs-generaal van 22 juni 1999, 24 november 1999 en 5 januari 2000, inhoudende categoriale aanwijzingen tot benoeming van buitengewone opsporingsambtenaren verkeershandhaving bij de korpsen Drenthe, Brabant Zuid-Oost en Midden- en West Brabant, worden ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 07-06-2003]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Onderhavig besluit vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 9

[Vervallen per 07-06-2003]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2000.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH te Den Haag.

Den Haag, 15 maart 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

Hoofd bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina