Besluit instelling Directie Internationale Zaken

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 23-03-2000 t/m 20-08-2010

Besluit instelling Directie Internationale Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

De Directie Internationale Zaken staat onder leiding van de directeur Internationale Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

De Directie Internationale Zaken is, voor zover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies, belast met de navolgende hoofdtaken en daarmee samenhangende activiteiten op het gebied van internationale - daaronder mede begrepen Europese - aangelegenheden:

  • a. Het ontwikkelen van een visie op internationale ontwikkelingen, nationale en internationale verbanden en samenhangen;

  • b. Het (mede) ontwikkelen en uitdragen van een strategisch beleid met betrekking tot de koers en inbreng van het Verkeer en Waterstaat-belang in nationale en internationale verbanden;

  • c. Het leveren van bijdragen aan en/of het (mede) organiseren en coördineren van de inzet van het ministerie bij internationale programma’s die van belang zijn voor het gehele werkterrein van het ministerie;

  • d. Het coördineren van de inbreng en de koers met betrekking tot internationale onderwerpen, organisaties en/of internationale relaties;

  • e. Het inbrengen van het Verkeer en Waterstaatsbeleid in interdepartementale en internationale verbanden;

  • f. Het informeren van onderdelen van het ministerie over relevante ontwikkelingen in de internationale context;

  • g. De advisering over en de uitvoering van het beleid met betrekking tot de buitenlandse posten en de taken die in dat kader aan de verkeersraden zijn of worden opgedragen;

  • h. Het zorg dragen voor de naleving van de in dit artikel genoemde taken;

  • i. Het bevorderen van de kwaliteit van uitoefening van de in dit artikel genoemde taken.

Artikel 4

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 maart 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit zal worden aangehaald als ‘Besluit Instelling Directie Internationale Zaken’.

Dit besluit met de daarbij behorende toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de (Plaatsvervangend) Secretaris-Generaal en de diensthoofden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina