Tijdelijke subsidieregeling projecten maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg 2000

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 16-03-2000 t/m 27-08-2004

Tijdelijke subsidieregeling projecten maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg 2000

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 1p, eerste lid, onder f, en derde lid, van de Ziekenfondswet,

Besluit:

§ 1. Algemene subsidiegrondslagen en omvang van de subsidie

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Het College voor zorgverzekeringen verstrekt op aanvraag subsidies ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten voor de uitvoering in 2000 van projecten op het gebied van maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor een project wordt slechts subsidie verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. het project richt zich op:

  • het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen het terrein van de maatschappelijke opvang en het terrein van de geestelijke gezondheidszorg;

  • het verbeteren van de zorg voor cliënten of potentiële cliënten van de maatschappelijke opvang die te kampen hebben met psychische problematiek; of

  • het ondersteunen van het landelijk platform openbare geestelijke gezondheidszorg.

 • b. het project leidt tot een rapportage of een symposium of een ander eindproduct dat bijdraagt aan het reguliere werk of beleid op de onder a bedoelde terreinen;

 • c. het project voldoet aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen;

 • d. de lasten van het project bedragen niet meer dan f 300.000,-; en

 • e. het project eindigt uiterlijk op 31 december 2000.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het subsidieplafond voor de in artikel 2, onder a, onderscheiden drie categorieën bedraagt f 700.000,- per categorie. Bij niet volledige aanwending van het subsidieplafond voor een categorie kan het College voor zorgverzekeringen het subsidieplafond voor een andere categorie verhogen tot maximaal het bedrag dat niet is aangewend.

 • 2 Bij de verdeling van het subsidieplafond wordt de volgende rangorde gehanteerd:

  • a. eerst worden de aanvragen behandeld van de koepelorganisaties, te weten GGZ-Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Landelijke vereniging van Gemeentelijke Gezondheidsdiensten, de Federatie Opvang en Zorgverzekeraars Nederland. Indien het totaalbedrag van de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen hoger is dan het subsidieplafond, wordt bij de subsidieverlening voorrang verleend aan de projecten die naar verwachting het meest bijdragen aan het reguliere werk of beleid op de in artikel 2, onder a, bedoelde terreinen;

  • b. voor zover hierna nog ruimte bestaat binnen het subsidieplafond worden andere aanvragen behandeld. Indien het totaalbedrag van de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen hoger is dan de nog bestaande ruimte binnen het subsidieplafond, wordt bij de subsidieverlening voorrang verleend aan de projecten die naar verwachting het meest bijdragen aan het reguliere werk of beleid op de in artikel 2, onder a, bedoelde terreinen.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Slechts de lasten verband houdend met de uitvoering van het project worden bij het verstrekken van subsidie in aanmerking genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Baten van de subsidieontvanger die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten worden bij de subsidieverstrekking in mindering gebracht. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot door de subsidieontvanger vrijwillig prijsgegeven baten.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

De subsidie bedraagt het saldo van de volgens deze paragraaf in aanmerking te nemen lasten en baten tot een bedrag van maximaal de verleende subsidie.

§ 2. Subsidieverlening

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Uiterlijk 10 dagen na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant wordt de aanvraag van een subsidie per project bij het College voor zorgverzekeringen (Afdeling Care, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen) ingediend. Indiening vindt plaats door toezending van het door de subsidieontvanger volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

 • 2 De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een raming van de baten en lasten betreffende de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • b. het activiteitenplan betreffende de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 3 Het activiteitenplan behelst een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

 • 4 Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens subsidie heeft aangevraagd bij één of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 • 5 Het College voor zorgverzekeringen stelt formulieren vast voor de aanvraag, de raming van de inkomsten en uitgaven en het activiteitenplan.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

Na ontvangst van de subsidieaanvraag beslist het College voor zorgverzekeringen over het verlenen van subsidie aan de aanvrager.

§ 3. Voorschotverlening

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het College voor zorgverzekeringen kan gedurende de subsidieperiode voorschotten aan de subsidieontvanger verlenen. Op dezelfde dag dat het College voor zorgverzekeringen beslist over het verlenen van subsidie als bedoeld in artikel 8, beslist hij over de te verlenen voorschotten.

 • 2 Het voorschot per kwartaal is maximaal 25% van het bedrag van de subsidieverlening.

 • 3 Betaling van de voorschotten heeft plaats op de 20e dag van elk kwartaal of op de eerste werkdag daarna, indien de 20e dag niet op een werkdag valt.

 • 4 Indien voor vaststelling van de subsidie aannemelijk is dat er teveel is bevoorschot, kan het College voor zorgverzekeringen een bedrag vaststellen dat de subsidieontvanger aan hem dient te betalen binnen de bij die vaststelling bepaalde termijn. Het College voor zorgverzekeringen kan het vastgestelde bedrag op andere wijze verrekenen.

 • 5 Na vaststelling van de subsidie betaalt de subsidieontvanger teveel betaalde voorschotten onmiddellijk terug aan het College voor zorgverzekeringen, tenzij het College voor zorgverzekeringen deze op andere wijze verrekent.

 • 6 Het College voor zorgverzekeringen kan bij de voorschotverlening of daarna aan de subsidieontvanger de nader uit te werken verplichting opleggen tot het stellen van zekerheid voor verleende voorschotten.

 • 7 In bijzondere gevallen kan het College voor zorgverzekeringen onder door hem te stellen voorwaarden afwijken van het tweede of derde lid.

§ 4. Subsidievaststelling

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Uiterlijk 1 juli 2001 dient de subsidieontvanger de aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het College voor zorgverzekeringen in. Indiening vindt plaats door toezending van het door de subsidieontvanger volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. het exploitatieoverzicht met betrekking tot de gesubsidieerde activiteiten;

  • b. de verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek inhoudende:

   • zijn oordeel over het exploitatieoverzicht; en

   • de uitslag van zijn onderzoek omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen, overeenkomstig het door het College voor zorgverzekeringen vast te stellen protocol;

  • c. het activiteitenverslag.

 • 3 Het activiteitenverslag beschrijft de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend en bevat een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op de verschillen.

 • 4 Het College voor zorgverzekeringen stelt formulieren vast voor de aanvraag, het exploitatieoverzicht en het activiteitenverslag.

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

Na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling stelt het College voor zorgverzekeringen de subsidie vast.

§ 5. Overige subsidievoorschriften

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 12

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De subsidieontvanger registreert op zorgvuldige wijze de gegevens van het project.

 • 2 De subsidieontvanger bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens gedurende minimaal vijf jaren.

Artikel 13

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en plichten, alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

 • 2 De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende tien jaren bewaard.

Artikel 14

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De subsidieontvanger verstrekt aan het College voor zorgverzekeringen of aan daartoe door of vanwege het College aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen kosteloos alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit besluit.

 • 2 De gegevens en inlichtingen worden op verzoek verstrekt in schriftelijke vorm, of in een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, binnen een termijn die schriftelijk wordt gesteld bij een verzoek.

 • 3 De subsidieontvanger geeft op verzoek van het College voor zorgverzekeringen op één adres inzage in alle bescheiden en andere gegevensdragers, stelt deze op verzoek ter beschikking voor het nemen van afschrift en verleent de terzake verlangde medewerking, voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze regeling.

 • 4 De subsidieontvanger machtigt de in artikel 10, tweede lid, bedoelde accountant overeenkomstig de vorige leden te handelen.

Artikel 15

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De subsidieontvanger informeert het College voor zorgverzekeringen onmiddellijk over:

  • a. een wijziging van zijn statuten;

  • b. een dreiging dat hij in de toestand komt te verkeren dat hij heeft opgehouden te betalen of het voornemen om zijn faillissement of surséance van betaling aan te vragen;

  • c. aan hem verleende surséance van betaling of zijn faillietverklaring;

  • d. overmacht of dreigende overmacht van de subsidieontvanger waardoor hij de subsidievoorwaarden niet meer nakomt of waardoor dreigt dat hij de subsidievoorwaarden niet meer zal kunnen nakomen;

  • e. alle andere feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van dit besluit.

Artikel 16

[Vervallen per 28-08-2004]

De subsidieontvanger behoeft toestemming van het College voor zorgverzekeringen voor het overdragen of verpanden van zijn vorderingen op het College voor zorgverzekeringen ingevolge dit subsidiebesluit aan anderen dan aan zijn vaste bankrelatie.

Artikel 17

[Vervallen per 28-08-2004]

Het College voor zorgverzekeringen kan aan de subsidieontvanger andere verplichtingen opleggen die strekken tot de verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 18

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 19

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling projecten maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina