Besluit begroting en verantwoording Remigratiewet

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-04-2000 t/m 30-06-2013

Besluit van 13 maart 2000, inzake inhoud, inrichting en tijdstip van aanbieding van schriftelijke stukken door de Sociale Verzekeringsbank ten behoeve van de uitvoering van de Remigratiewet (Besluit begroting en verantwoording Remigratiewet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, van 19 januari 2000, nr. CIM2000/52156;

Gelet op artikel 8c, tweede lid, van de Remigratiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 24 februari 2000, nr. W04.00.0023/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, van 6 maart 2000, nr. CIM2000/58929;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Tijdstip, inhoud en inrichting van schriftelijke stukken en tijdstip van betaling van voorschotten

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De SVB biedt jaarlijks vóór 15 juli van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar de begroting en de vijfjarige raming aan Onze Minister aan.

  • 2 De begroting en de vijfjarige raming worden wat betreft de inhoud en de inrichting opgesteld overeenkomstig de opzet voor de sociale verzekeringsfondsen.

  • 3 In afwijking van het tweede lid kan Onze Minister over de inhoud en de inrichting van de begroting en de vijfjarige raming nadere regels stellen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De SVB biedt jaarlijks vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar de aanvraag om een voorschot aan Onze Minister aan.

  • 3 In de aanvraag om een voorschot worden het volume en de prijs vermeld die aan de berekening van het voorschot ten grondslag liggen.

  • 4 Indien de aanvraag om een voorschot afwijkt van de daarop betrekking hebbende begroting, dient het verschil in bedoelde aanvraag te worden gemotiveerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 Onze Minister verstrekt het voorschot aan de SVB in maandelijkse termijnen vóór de 15e van de maand op basis van het toegekende voorschot, bedoeld in artikel 2, vierde lid.

  • 2 Indien de tussentijdse rapportage daartoe aanleiding geeft kan het voorschot, bedoeld in het eerste lid, elk kwartaal worden aangepast.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 Onze Minister stelt regels over het tijdstip waarop de SVB de tussentijdse rapportage aan Onze Minister aanbiedt.

  • 3 Onze Minister stelt nadere regels over de inhoud en de inrichting van de tussentijdse rapportage.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit begroting en verantwoording Remigratiewet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 13 maart 2000

Beatrix

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R. H. L. M. van Boxtel

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina