Saneringsregeling overige asbestwegen

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 22-12-2004

Regeling houdende vaststelling van regels voor de subsidiëring van de sanering van wegen in de omgeving van Harderwijk, waarin asbestbevattend materiaal is verwerkt

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. asbestbevattende weg:

  een weg, waarin de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave februari 1999, meer is dan honderd milligram per kilogram;

  b. asbestbevattende stroken:

  stroken met een concentratie aan asbest, hoger dan genoemd in onderdeel a, doch gelijk aan of lager dan de concentratie aan asbest van de asbestbevattende weg;

  c. Asbestona:

  Martinit B.V. te Goor;

  d. Eternit:

  Eternit Fabrieken B.V., Eternit B.V. of Eternit Holding B.V., te Goor.

 • 2 Onder de minister, asbest, serpentijnasbest, amfiboolasbest, weg en stroken wordt verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de Regeling asbestwegen Wms.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt aan de provincie Gelderland subsidie voor het saneren van asbestbevattende wegen en stroken ten behoeve van de uitvoering van door hem aan een eigenaar van een asbestbevattende weg of asbestbevattende stroken toegekende maatregel.

 • 2 De minister sluit ter nadere uitvoering van deze regeling een overeenkomst met de provincie Gelderland.

 • 3 Het verstrekken van de subsidie geschiedt op basis van de voorschriften van deze regeling en van de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Bij het verstrekken van de subsidie worden door de minister aan eigenaren toegekende maatregelen die zijn vervallen of zijn ingetrokken, buiten beschouwing gelaten.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister kan op aanvraag aan de eigenaar van een asbestbevattende weg toekennen:

  • a. het doen aanbrengen van een asfaltlaag ter afdekking van die weg en het doen verwijderen van asbest uit asbestbevattende stroken,

  • b. het doen aanbrengen van een klinkerbestrating of het storten van een betonlaag op die weg en het doen verwijderen van asbest uit asbestbevattende stroken, zij het dat, indien, uitgezonderd de regiekosten, de kosten van het aanbrengen van de klinkerbestrating of de betonlaag een bedrag van € 13,61 per vierkante meter te boven gaat, de eigenaar van de weg de meerkosten vergoedt, of

  • c. het doen verwijderen van asbest uit de weg en de asbestbevattende stroken, zij het dat, indien, uitgezonderd de regiekosten, de kosten van het verwijderen van de asbestlaag op de weg een bedrag van € 20,42 per vierkante meter te boven gaat, de eigenaar van de weg de meerkosten vergoedt.

 • 2 Het verwijderen van asbest uit de weg, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en het verwijderen van asbest uit asbestbevattende stroken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b en c, vindt plaats door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Asbest-verwijderingsbesluit.

 • 3 Het eerste en het tweede lid blijven buiten toepassing indien:

  • a. de aanvraag niet is ontvangen voor 1 juni 2000 of, in een geval als bedoeld in onderdeel b, c of d, binnen de in het desbetreffende onderdeel bedoelde termijn;

  • b. de eigenaar in de aanvraag heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor de maatregel, genoemd in het eerste lid, onderdeel b of c, en de eigenaar

   • 1e. weigert de aan de maatregel verbonden eigen bijdrage te betalen en

   • 2e. niet binnen twee weken na de datum waarop hem de hoogte van de eigen bijdrage is medegedeeld, alsnog een aanvraag indient voor een andere maatregel als bedoeld in het eerste lid, dan de toegekende maatregel;

  • c. de eigenaar een aanvraag indient voor een maatregel die niet kan worden uitgevoerd wegens strijd met het bestemmingsplan of waarvoor de aanlegvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, niet wordt verleend en hij niet binnen twee weken, nadat hem door de minister is medegedeeld dat dit het geval is, een aanvraag voor een andere maatregel heeft ingediend;

  • d. de eigenaar een aanvraag indient voor een maatregel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, voor een weg als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, en hij niet binnen twee weken, nadat hem door de minister is medegedeeld dat dit het geval is, een aanvraag heeft ingediend voor de maatregel, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Artikel 3, eerste en tweede lid, blijft voorts buiten toepassing:

  • a. voor een weg en stroken, gelegen buiten een straal van twaalf kilometer rond de gemeente Harderwijk, te rekenen vanaf de gemeentegrens;

  • b. voor een weg en stroken, gelegen op het terrein, kadastraal bekend als gemeente Harderwijk, sectie E, nummer 4740 en 4862;

  • c. voor het deel van de weg of de stroken dat op de datum van publicatie van deze regeling in eigendom is van een overheidslichaam, Asbestona, Eternit, een dochtermaatschappij van Asbestona of Eternit, een rechtspersoon waarin Asbestona of Eternit deelneemt of een anderszins organisatorisch aan Asbestona of Eternit verbonden eenheid;

  • d. indien de weg is aangelegd in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan of met de krachtens dat plan gestelde eisen en die strijd niet alsnog door verlening van vrijstelling als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan worden opgeheven;

  • e. indien de weg of de stroken crocidoliet bevat of bevatten en dit na 1 oktober 1978 is aangebracht;

  • f. indien het asbest of een deel daarvan na 1 juli 1993 op de weg of de stroken is aangebracht;

  • g. indien op de weg of de stroken asbestbevattend afval is aangebracht dat niet rechtstreeks afkomstig is van Asbestona;

  • h. indien voor de uitvoering van artikel 3 maatregelen aan de weg of de stroken zijn genomen.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel d, blijft buiten beschouwing, indien de eigenaar van de weg of de stroken een aanvraag indient voor een maatregel als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt door de eigenaar van de weg of de stroken ingediend bij InfoMil, Postbus 30732, 2500 GS Den Haag, met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat is opgenomen in de bijlage, behorende bij deze regeling.

 • 2 Door het toezenden van het ondertekende aanvraagformulier verklaart de aanvrager zich akkoord met de daarin gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 3 Een aanvraag dient voor 1 juni 2000 te zijn ontvangen. In het geval dat een aanvraag voor 1 juni 2000 is ontvangen, maar niet alle gevraagde gegevens bevat, verzoekt InfoMil de aanvrager deze gegevens binnen een door InfoMil te bepalen termijn alsnog te overleggen.

 • 4 Een aanvraag die op of na 1 juni 2000 wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

 • 5 De minister beslist over de ontvankelijkheid van een aanvraag en deelt zijn beslissing voor 13 juli 2000 mee aan de aanvrager. In het geval dat een aanvraag die voor 1 juni 2000 is ontvangen niet alle gevraagde gegevens bevat, deelt de minister zijn beslissing over de ontvankelijkheid van die aanvraag binnen zes weken na afloop van de door InfoMil bepaalde termijn, bedoeld in het derde lid, aan de aanvrager mede.

 • 6 De minister neemt voor 1 januari 2001 een beslissing op een aanvraag; hij kan zijn beslissing eenmaal met ten hoogste dertien weken verdagen.

 • 7 In geval van indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdelen b, onder ten tweede, c en d, neemt de minister binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing op die aanvraag.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister kan aan de toekenning van een maatregel voorwaarden verbinden.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

Het recht op een toegekende maatregel vervalt indien:

 • a. blijkt dat de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt,

 • b. door of in opdracht van de aanvrager voorafgaande aan dan wel tijdens de uitvoering van de toegekende maatregel maatregelen aan de weg of de stroken zijn of worden genomen, en

 • c. na de toekenning van een saneringsmaatregel blijkt dat die toekenning is gedaan in strijd met artikel 4, anders dan door onjuiste of onvolledige gegevens, verstrekt door de aanvrager, of indien de situatie zodanig is gewijzigd dat strijd met artikel 4 is ontstaan.

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Saneringsregeling overige asbestwegen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 maart 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvraagformulier

[Vervallen per 23-12-2004]

Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting op het aanvraagformulier en de brief van InfoMil met informatie over de eenmalige toekenning van een saneringsmaatregel voor asbestbevattende wegen.

Indien aan u een saneringsmaatregel wordt toegekend, bent u ingevolge hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer verplicht aan door de minister aangewezen toezichthouders alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

Indien u onjuiste gegevens verstrekt, kan de toegekende saneringsmaatregel vervallen of worden ingetrokken en kan de provincie Gelderland respectievelijk de minister de gemaakte kosten als ongerechtvaardigde verrijking terugvorderen.

1. Gegevens aanvrager

[Vervallen per 23-12-2004]

 • a. naam bedrijf, instelling of particulier:

 • b. inschrijfnummer Kamer van Koophandel bedrijf of instelling:

 • c. plaats Kamer van Koophandel waar bedrijf of instelling is ingeschreven:

 • d. naam van tot rechtshandelingen bevoegde contactpersoon van bedrijf of instelling:

 • e. straatnaam en huisnummer:

 • f. postcode en plaats:

 • g. telefoonnummer:

 • h. telefaxnummer:

2. Plaats en oppervlak van de asbestbevattende weg

[Vervallen per 23-12-2004]

 • a. kadastrale aanduiding van de weg:

 • b. adres van de weg;

  Voeg een kopie bij van een recent kadastraal uittreksel, en de daarbij behorende kaart, allebei op A3- of A4-formaat. Markeer de weg, bijvoorbeeld met een markeerstift

 • c. lengte van (het deel van) de weg dat is verhard met asbest (in meters):

 • d. breedte van (het deel van) de weg dat is verhard met asbest (in meters):

 • e. oppervlak van (het deel van) de weg dat is verhard met asbest (lengte maal breedte, in vierkante meters):

 • f. bevindt zich asbest in de bermen van de weg? ja/nee/onbekend 1

 • g. indien vraag 2f met ja is beantwoord, wat zijn de lengte en de breedte van (het deel van) de bermen waarin zich asbest bevindt (in meters) ?

  berm aan de ene kant van de weg:

  lengte

  ......... meter;

  breedte

  ......... meter

  berm aan de andere kant van de weg:

  lengte

  ......... meter;

  breedte

  ......... meter

3. Andere vragen over de asbestbevattende weg

[Vervallen per 23-12-2004]

 • a. bevindt de weg zich binnen een straal van 12 kilometer rond de gemeente Harderwijk, te rekenen vanaf de gemeentegrens? ja/nee/onbekend2

 • b. Sinds wanneer bent u eigenaar van de weg?

 • c. is het asbest na 1 oktober 1978 op de weg aangebracht?

  ja/nee/onbekend3

 • d. is het asbest na 1 juli 1993 op de weg aangebracht? ja/nee/onbekend4

 • e. is het asbest dat op de weg is aangebracht, rechtstreeks afkomstig van Asbestona in de gemeente Harderwijk? ja/nee/onbekend

 • f. is (het asbestbevattende deel van) de weg reeds afgedekt met asfalt?

  ja/nee/onbekend/voor een deel5

  In het laatste geval: aantal vierkante meters waaruit dat deel bestaat:

 • g. is (het asbestbevattende deel van) de weg reeds afgedekt met een andere asbestvrije verharding? ja/nee/onbekend/voor een deel6

  In het laatste geval: aantal vierkante meters waaruit dat deel bestaat:

  In het geval dat het antwoord ‘ja’ of ‘voor een deel’ luidt, soort verharding: klinkers/beton/puingranulaat/anders7

 • h. Is het asbest reeds verwijderd? ja/nee/onbekend/voor een deel8

  In het laatste geval: aantal vierkante meters waaruit dat deel bestaat:

 • i. welk materiaal bevindt zich onder de wegverharding?

  zand/klei/grond/puin/anders, nl. ................/onbekend9

 • j. is de weg egaal of bevinden zich gaten in de weg? egaal/gaten10

4. Voor welke maatregel wenst u in aanmerking te komen? Omcirkel een van de onderstaande mogelijkheden.

[Vervallen per 23-12-2004]

 • a. het laten asfalteren van het deel van de weg dat verhard is met asbest en het door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen van asbest dat zich in de bermen bevindt.

 • b. het laten aanbrengen van een klinkerbestrating op het deel van de weg dat verhard is met asbest en het door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen van asbest dat zich in de bermen bevindt.

 • c. het laten storten van een betonlaag op het deel van de weg dat verhard is met asbest en het door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen van asbest dat zich in de bermen bevindt.

 • d. het laten verwijderen van het asbest uit de weg en uit de bermen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

5. Bijgevoegde bescheiden die noodzakelijk zijn voor de behandeling van en de beslissing op de aanvraag

[Vervallen per 23-12-2004]

Kadastraal uittreksel op A3- of A4-formaat;

Kaart behorende bij het kadastrale uittreksel op A3- of A4-formaat, waarop de weg is gemarkeerd, bijvoorbeeld met een markeerstift.

6. Ruimte voor aanvaullende opmerkingen:

[Vervallen per 23-12-2004]

7. Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

[Vervallen per 23-12-2004]

Indien ik kies voor mogelijkheid 4b, 4c of 4d, zal ik het deel van de kosten van de werkzaamheden betalen dat niet door de overheid wordt vergoed.

Ik ga ermee akkoord dat een door de minister aangewezen bedrijf of instelling onderzoekt of mijn aanvraag voor een saneringsmaatregel aan de voorwaarden in de Saneringsregeling overige asbestwegen voldoet en dat dit bedrijf daartoe de weg waarvoor ik een saneringsmaatregel heb aangevraagd, kan betreden en ter plaatse monsters kan nemen.

Ik ga ermee akkoord dat overeenkomstig ‘Aanbesteding van provinciale werken’ van Provinciale Staten van Gelderland van 23 november 1999 (nr. C-318) en met inachtneming van het vigerende Uniform Aanbestedingsreglement wordt bepaald welk bedrijf de werkzaamheden uitvoert en verleen bedoeld bedrijf bij deze toestemming de maatregelen op mijn grondgebied uit te voeren.

8. Ondertekening:

[Vervallen per 23-12-2004]

 • a. plaats:

 • b. datum:

 • c. handtekening:

Het ingevulde formulier zenden naar: InfoMil, Postbus 30732, 2500 GS Den Haag. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 1 juni 2000 zijn ontvangen. InfoMil zendt u een bericht van ontvangst van de aanvraag. U ontvangt in principe voor 1 januari 2001 bericht of de subsidie is toegekend.

Onderstaand gedeelte niet invullen.

Onderstaand gedeelte wordt ingevuld door het bedrijf of instelling dat/die onderzoekt of uw aanvraag voor een saneringsmaatregel aan de voorwaarden in de Saneringsregeling overige asbestwegen voldoet.

Dikte van de asbestlaag: ....... cm 11

Tot welke verkeersklasse behoort de weg? 1/2a/2b/2c/3a/3b/412

 1. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [1]
 2. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [2]
 3. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [3]
 4. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [4]
 5. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [5]
 6. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [6]
 7. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [7]
 8. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [8]
 9. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [9]
 10. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [10]
 11. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [11]
 12. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [12]
Terug naar begin van de pagina