Mandaatbesluit InfoMil Saneringsregeling overige asbestwegen

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 25-03-2000 t/m 22-12-2004

Mandaatbesluit InfoMil Saneringsregeling overige asbestwegen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de manager van InfoMil, d.d. 18 februari 2000,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

InfoMil: projectbureau InfoMil Grote Marktstraat 43, 2511 BH te Den Haag.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Aan de manager van InfoMil wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten, ter zake van het toekennen van maatregelen op grond van artikel 3 van de Saneringsregeling overige asbestwegen.

  • 2 De functionaris als bedoeld in het eerste lid, wordt tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 van deze regeling, luidt de ondertekening:

‘de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:’

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit InfoMil Saneringsregeling overige asbestwegen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 8 maart 2000

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina