Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 22-12-2009 t/m 31-12-2012

Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens, die bij een melding van voorgenomen agrarische activiteiten te gevolge waarvan een lozing kan plaatsvinden, op grond van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij worden verstrekt

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Degene die voornemens is agrarische activiteiten uit te voeren ten gevolge waarvan een lozing kan plaatsvinden verstrekt de in de bij dit besluit behorende bijlage vastgestelde gegevens.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage bij de Regeling meldingen lozingenbesluit open teelt en veehouderij

[Vervallen per 01-01-2013]

Meldingsformulier Lozingenbesluit open teelt en veehouderij

Let op: lees voor het invullen eerst de toelichting. In de toelichting staat vermeld aan wie u dit formulier moet zenden.

     
     

Het vak hiernaast hoeft u niet in te vullen

Dossiernummer

 
     
 

Datum ontvangst

 
     
     
 

Dienst/afdeling

 
     
     
     
     

Gegevens over de procedure

Bestaande en nieuwe agrarische activiteiten moeten gemeld worden. Als u die activiteiten later verandert moet u dat ook melden.

Lees ook de toelichting op pagina 8 (onder het kopje ‘Wanneer moet u melden?’)

1

Is dit uw eerste melding of is dit een wijziging van een eerdere melding?

Eerste melding

Wijziging van een eerdere melding

Het gaat hier om een vergunning op grond van de Waterwet.

Lees ook de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vraag 2)

2

Hebt u voor het lozen als gevolg van al uw agrarische activiteiten een geldende vergunning?

Ja, ga naar de ondertekening pagina 7 en vermeld hierbij eveneens uw adresgegevens

Nee

Gegevens over de meldingsplichtige

Lees de toelichting op pagina 8 (onder het kopje ‘Wie moet melden?’)

3

Wie is de melder?

Naam .....

Adres .....

Postcode, plaats .....

Telefoonnummer .....

Faxnummer .....

Alleen invullen als dit een andere persoon is dan onder 3 genoemd

4

Wie heeft de feitelijke leiding over de agrarische activiteiten en is contactpersoon bij bezoek van het bevoegd gezag?

Naam .....

Adres .....

Postcode, plaats .....

Telefoonnummer .....

Faxnummer .....

Gegevens over agrarische activiteiten

Lees de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vraag 5)

U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen!

Indien u

5

Welke agrarische activiteiten verricht u?

Activiteiten in:

 

akkerbouw

   

Vollegrondsgroententeelt

     

fruitteelt

     

bloembollenteelt en vollegrondsbloemisterij

     

boomteelt of vaste plantenteelt

     

grasland

     

veehouderijbedrijven

     

overige sectoren te weten

       

.....

       

.....

Gegevens over huishoudelijk afvalwater op het bedrijf

U kunt deze vraag met nee beantwoorden als u geen huishoudelijk afvalwater hebt of het water anders (bv mestkelder of bodem) dan via de riolering of een oppervlaktewaterlichaam afvoert.

Lees ook de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vraag 6)

6

Loost u huishoudelijk afvalwater?

Nee, geen huishoudelijk afvalwater ga naar vraag 11

 

nee, anders (mestkelder/bodem) ga naar vraag 11

   

ja, ik loos op de riolering ga naar vraag 11

   

ja, ik loos op een oppervlaktewaterlichaam ga naar vraag 7

Het gaat hierbij alleen om water waaruit het huishoudelijk afvalwater ontstaat. Lees de watermeter af.

N.B. Deze vraag hoeft u alleen in te vullen, wanneer met de watermeter hoofdzakelijk verbruik voor huishoudelijke doeleinden wordt gemeten.

Lees ook de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vragen 7&8)

7

Geef indien mogelijk aan hoeveel water u per jaar gebruikt

 

..... m3

Uhoeft vraag 8 alleen te beantwoorden als u bij vraag 7 geen getal hebt kunnen invullen.

Tel de werkdagen in een jaar van alle werknemers op uw bedrijf op.

Lees ook de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vragen 7 & 8)

8

Hoeveel werkdagen wordt er gebruik gemaakt van huishoudelijke voorzieningen zoals kantines en toiletten en door hoeveel mensen?

 

..... werkdagen per jaar

..... mensen

Lees de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vragen 9,12,15,18,21)

9

Hoe groot is de afstand tussen de plaats waar het afvalwater ontstaat en de riolering?

 

..... meter

Als u op een oppervlaktewaterlichaam loost moet het huishoudelijk afvalwater zuiveringsvoorzieningen doorlopen

10

Welke zuiveringsvoorzieningen hebt u voor het huishoudelijk afvalwater?

Septic tank ..... m3

 

Andere zuivering namelijk:

     

.....

Gegevens over was- en spoelwater van voertuigen, werktuigen en apparaten

U kunt deze vraag met nee beantwoorden als u geen was- of spoelwater hebt of het water anders dan via de riolering of een oppervlaktewaterlichaam afvoert.

Lees ook de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vraag 11)

11

Loost u was- en spoelwater van uitwendig gereinigde voertuigen, werktuigen en apparaten?

nee, ga naar vraag 14

 

ja, ik loos op de riolering ga naar vraag 14

 

ja, ik loos op een oppervlaktewaterlichaamga naar vraag 12

Lees de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vragen 9,12,15,18,21)

12

Hoe groot is de afstand tussen de plaats(en) waar het was- en spoelwater ontstaat en de riolering?

 

..... meter

Als u op een oppervlaktewaterlichaam loost moet het was- en spoelwater zuiveringsvoorzieningen doorlopen.

13

Welke zuiveringsvoorzieningen hebt u voor dit was- en spoelwater?

Bezinkput van ..... m3

 

Andere zuivering namelijk:

     

.....

Gegevens over spoelwater van landbouwgewassen

U kunt deze vraag met nee beantwoorden als u geen spoelwater hebt of het water anders dan via de riolering of een oppervlaktewaterlichaam afvoert.

14

Loost u spoelwater van landbouwgewassen?

nee, ga naar vraag 17

 

ja, ik loos op de riolering ga naar vraag 17

   

ja, ik loos op een oppervlaktewaterlichaam ga naar vraag 15

Lees de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vragen 9,12,15,18,21)

15

Hoe groot is de afstand tussen de plaats(en) waar dit spoelwater ontstaat en de riolering?

 

..... meter

Als u op een oppervlaktewaterlichaam loost moet het spoelwater zuiveringsvoorzieningen doorlopen.

16

Welke zuiveringsvoorzieningen hebt u voor dit spoelwater?

Bezinkput van ..... m3

 

Andere zuivering namelijk:

       

.....

Gegevens over afvalwater afkomstig van het ontijzeren van grondwater

Denk aan afvalwater van ontijzeringsinstallaties voor grondwater.

U kunt deze vraag met nee beantwoorden als u geen afvalwater hebt of het water anders dan via de riolering of een oppervlaktewaterlichaam afvoert.

17

Loost u het afvalwater van een ontijzeringsinstallatie ?

nee, ga naar vraag 20

 

ja, ik loos op de riolering ga naar vraag 20

   

ja, ik loos op een oppervlaktewaterlichaam ga naar vraag 18

Lees de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vragen 9,12,15,18,21)

18

Hoe groot is de afstand tussen de plaats(en) waar dit alvalwater ontstaat en de riolering?

 

..... meter

Als u op een oppervlaktewaterlichaam loost moet het afvalwater zuiveringsvoorzieningen doorlopen.

19

Welke zuiveringsvoorzieningen hebt u voor dit afvalwater?

Bezinkput van ..... m3

 

Andere zuivering namelijk:

       

.....

Gegevens over was- en spoelwater van het reinigen van ruimten waarin agrarische activiteiten plaatsvinden

U kunt deze vraag met nee beantwoorden als u geen was- of spoelwater hebt of het water anders dan via de riolering of een oppervlaktewaterlichaam afvoert

Lees de toelichting op pagina 9 (onder het kopje vraag 20)

20

Loost u was- en spoelwater uit ruimten waarin agrarische activiteiten plaatsvinden?

nee, ga naar vraag 23

 

ja, ik loos op de riolering ga naar vraag 23

 

ja, ik loos op een oppervlaktewaterlichaam ga naar vraag 21

Lees de toelichting op pagina 8 (onder het kopje vragen 9,12,15,18,21)

21

Hoe groot is de afstand tussen de plaats(en) waar het was- en spoelwater vrijkomt en de riolering?

 

..... meter

Als u op een oppervlaktewaterlichaam loost moet het was- en spoelwater zuiveringsvoorzieningen doorlopen

22

Welke zuiveringsvoorzieningen hebt u voor dit was- en spoelwater?

Bezinkput van ..... m3

 

Andere zuivering namelijk:

     

.....

Gegevens over koel- en condenswater van verwarmings- en/of koelingsapparaten

 

23

Loost u koel- en condenswater van verwarmings- en of- koelingsapparaten?

Ja

   

Nee

Gegevens over hemelwater en/of reinigingswater dat van terreinoppervlakken afkomstig is

Denk aan werktuigen (ook anders dan spuit- of mestapparatuur)

24

Plaatst of stalt u buiten op verhard terrein materialen, apparaten,voedingsstoffen afvalstoffen of grondstoffen?

Ja, ga naar vraag 25

 

Nee, ga naar vraag 27

Voorkom lozing van vervuild regenwater door gemorste meststoffen, veevoer e.d. op te ruimen, door verhard oppervlak schoon te houden en/of door af te dekken

25

Hoe voorkomt u dat hemel- water (regen, sneeuw e.d) of reinigingswater in contact komt met verontreinigde materialen, apparaten, voedingsstoffen afvalstoffen en grondstoffen die op verhard terrein zijn gestald of opgeslagen?

Met een zeil

 

Met een afdak

 

Anders te weten:

     

.....

 

26

Hoe voorkomt u dat hemelwater in contact komt met verontreinigde materialen, apparaten, voedingsstoffen afvalstoffen en grondstoffen die op onverhard terrein langs de sloot zijn gestald of opgeslagen?

Met een zeil

   

Met een afdak

   

Door de materialen, enz. op een afstand van ten minste 5 meter van de sloot op te slaan of stallen

   

Anders te weten:

     

.....

Gegevens over ander afvalwater

Denk bijvoorbeeld aan melkspoelwater dat via een voorziening voor individuele behandeling van afvalwater (een IBA) geloosd wordt.

27

Komt op uw erf of perceel ander afvalwater (dan hiervoor genoemd) voor dat op een oppervlaktewaterlichaam geloosd wordt?

Nee

   

Ja

     

namelijk .....

     

zuivering door .....

Gegevens over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het perceel

Lees de toelichting op pagina 9 (onder het kopje vraag 28)

28

Gebruikt u naast een oppervlaktewaterlichaam gewasbeschermingsmiddelen?

Ja

   

Nee

Lees de toelichting op pagina 9 (onder het kopje vraag 29)

29

Wilt u met de waterkwaliteitsbeheerder overleggen over de vraag of u greppels of droge sloten hebt op uw perceel?

Ja

   

Nee

 

30

Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen op het talud?

Ja

   

Nee

Gegevens over het gebruik van meststoffen op het perceel

Lees de toelichting op pagina 9 (onder het kopje vraag 30)

31

Gebruikt u naast een oppervlaktewaterlichaam Meststoffen?

Ja

   

Nee

Kopieer deze pagina als u niet genoeg ruimte hebt om van alle gebouwen gegevens in te vullen

Gegevens over de locatie van gebouwen van waaruit geloosd wordt

32

 

Gebouw 1:

   
 

a) Wat is het adres van de gebouwen waar afvalwaterstromen vrijkomen?

a)

Adres .....

Postcode, plaats .....

 
 

b) Hoe is de plaats van de gebouwen kadastraal bekend?

b)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

 

c) Bij welke gebouwen is op het erf een drainagesysteem aanwezig?

c)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

 

Geef de locatie van de gebouwen ook aan op een kaart van 1:10.000 en stuur de kaart als bijlage mee Lees ook de toelichting op pagina 9 (onder het kopje vraag 31 (onder d) en 32 (onder d))

     
   

Gebouw 2:

   
   

a)

Adres .....

Postcode, plaats .....

 
   

b)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

c)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

Gebouw 3:

   
   

a)

Adres .....

Postcode, plaats .....

 
   

b)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

c)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

Gebouw 4:

   
   

a)

Adres .....

Postcode, plaats .....

 
   

b)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

c)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

Kopieer deze pagina als u niet genoeg ruimte hebt om van alle percelen gegevens in te vullen

Gegevens over de locatie van percelen langs een oppervlaktewaterlichaam

33

Alleen de gegevens van percelen langs een oppervlaktewaterlichaam opgeven!

Perceel 1:

   
 

a) Hoe is de plaats van de percelen langs een oppervlaktewaterlichaam kadastraal bekend?

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

 

b) Op welke percelen is een drainagesysteem aanwezig.

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

 

c) Heeft u langs of in dit perceel greppels, waarvan u wilt weten of het een droge of natte sloot is? Lees ook de toelichting op pagina 9 (onder het kopje vraag 32 (onder c)).

c)

 

□ Ja

□ Nee

 

d) Geef de locatie van de gebouwen ook aan op een kaart van 1:10.000 en stuur de kaart als bijlage mee Lees ook de toelichting op pagina 9 (onder het kopje vraag 31 (onder d) en 32 (onder d))

     
   

Perceel 2:

   
   

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

c)

 

□ Ja

□ Nee

   

Perceel 3:

   
   

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

c)

 

□ Ja

□ Nee

   

Perceel 4:

   
   

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

c)

 

□ Ja

□ Nee

   

Perceel 5:

   
   

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

c)

 

□ Ja

□ Nee

   

Perceel 6:

   
   

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

c)

 

□ Ja

□ Nee

   

Perceel 7:

   
   

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

c)

 

□ Ja

□ Nee

   

Perceel 8:

   
   

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

c)

 

□ Ja

□ Nee

   

Perceel 9:

   
   

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

c)

 

□ Ja

□ Nee

   

Perceel 10:

   
   

a)

Gemeente .....

Sectie .....

Nummer .....

   

b)

Drainagesysteem?

□ Ja

□ Nee

   

c)

 

□ Ja

□ Nee

Gegevens over biologische teelt

De teeltvrije zone wordt in het Lozingenbesluit niet verplicht voor de biologische telers.

Alleen agrarische activiteiten waarvoor de Stichting SKAL (uit Zwolle) een keurmerk heeft afgegeven gelden als biologische teelt. Voor agrarische activiteiten waarvoor de Stichting agro milieukeur een keurmerk heeft afgegeven gelden mogelijk kleinere teeltvrije zones.

34

Teelt u met het keurmerk van de Stichting SKAL of Stichting agro milieukeur?

Ja, stuur een afschrift van het keurmerk mee.

 

Nee

Gegevens over driftarme doppen en kantdoppen

Deze vragen hoeft u alleen te beantwoorden als u langs een oppervlaktewaterlichaam veldspuitapparatuur gebruikt .

Lees ook de toelichting op pagina 9 (onder het kopje vraag 34)

35

Welke (driftarme) doppen en kantdoppen gebruikt u?

.....

Ruimte voor opmerkingen

 
 
 
 
 
 

Ondertekening

Ondergetekende verklaart hierbij dat dit formulier naar waarheid en volledig is ingevuld. Deze verklaring geldt tevens voor de bijgevoegde bijlagen.

 

Als er sprake is van een gemachtigde,

Moeten zowel de meldingsplichtige als de

gemachtigde het formulier onderteken.

   
 

Plaats .....

 

Datum .....

   
 

Handtekening meldingsplichtige

.....

   
 

Handtekening eventuele gemachtigde

.....

   
 

De volgende bijlagen zijn bijgesloten (aankruisen wat van toepassing is):

 

□Topografische kaart gebouwen

 

□Topografische kaart percelen

 

□ keurmerk SKAL

 

□ keurmerk Stichting agro milieukeur

Toelichting op het meldingsformulier Lozingenbesluit open teelt en veehouderij

[Vervallen per 01-01-2013]

Algemeen

[Vervallen per 01-01-2013]

Waarom dit formulier?

[Vervallen per 01-01-2013]

Met dit meldingsformulier kunt u melding doen van uw voornemen om in de nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam agrarische activiteiten te verrichten. Een oppervlaktewaterlichaam is alle water in de open lucht waarin plantjes en insecten (kunnen) groeien (sloten, vaarten,beekjes). Ook greppels, die droog staan, kunnen een oppervlaktewaterlichaam zijn. De meldingsplicht vloeit voort uit het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (hierna Lozingenbesluit). Het Lozingenbesluit is op 1 februari 2000 bekendgemaakt en op 1 maart 2000 in werking getreden.

Met het meldingsformulier controleren en registreren waterkwaliteitsbeheerders vóór de start van agrarische activiteiten (of activiteiten die daarmee verband houden), onder meer:

 • in welke landbouwsectoren agrarische activiteiten plaatsvinden,

 • welke afvalwaterstromen ontstaan,

 • welke zuiveringsvoorzieningen worden gebruikt

 • en of op de percelen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Wie moet melden?

[Vervallen per 01-01-2013]

De melding moet gedaan worden door degene die verantwoordelijk is voor de agrarische activiteiten. Dat zal meestal de eigenaar van het bedrijf zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een huurder of een pachter zijn.

Wanneer moet u melden?

[Vervallen per 01-01-2013]

U moet alle agrarische activiteiten melden waarbij afvalwaterstromen of stoffen in het water terecht komen (dus waarbij u loost). Het kan daarbij gaan om:

 • 1. nieuwe agrarische activiteiten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het beginnen (overnemen) van een bedrijf. Deze activiteiten moeten zes weken voor het begin van de activiteiten gemeld worden;

 • 2. het veranderen van activiteiten die u op grond van het Lozingenbesluit al gemeld hebt. Ook het veranderen van deze activiteiten moet u vooraf melden. Hiervoor geldt geen termijn. Let op! U hoeft het veranderen van agrarische activiteiten alleen te melden als u ook anders gaat lozen of ophoudt met lozen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u:

  • op een nieuw perceel gaat werken;

  • als u uw eigen agrarische activiteiten op een perceel beëindigt doordat u het perceel bijvoorbeeld verhuurt, ruilt of verkoopt. (Let op! als de nieuwe huurder of eigenaar op het perceel gaat telen moet niet alleen u een melding doen maar ook de nieuwe teler. U meldt in dat geval het beëindigen van de agrarische activiteiten en de nieuwe teler meldt het beginnen van nieuwe agrarische activiteiten);

  • als u ophoudt met meststoffen en bestrijdingsmiddelen te gebruiken;

  • als uw zuiveringsvoorzieningen veranderen;

  • als u biologisch gaat telen met het SKAL-keurmerk of

  • als u helemaal ophoudt met agrarische activiteiten.

Het wisselen van teelt op een perceel betekent niet altijd dat het lozen ook verandert. Teeltwisselingen zult u daarom meestal niet hoeven te melden.

Wanneer hoeft u niet te melden?

[Vervallen per 01-01-2013]

Niet iedereen die agrarische activiteiten uitvoert valt onder Lozingenbesluit. Daarom hoeft u bijvoorbeeld niet te melden als:

 • u een geldende vergunning op grond van de Waterwet heeft;

 • u paddestoelen teelt, als u uitsluitend of hoofdzakelijk voor derden landbouwgewassen spoelt, als u in de witloftrek, pot- container- of substraatteelt of de glastuinbouw agrarische activiteiten verricht, als u vaste planten in een waterbassin teelt, of als u een landbouwloonbedrijf hebt.

Invullen en opsturen

[Vervallen per 01-01-2013]

Maak zo nodig kopieën van de pagina’s van het meldingsformulier, als er onvoldoende ruimte is om alle in te vullen gegevens op te schrijven.

U moet dit formulier zenden aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, t.a.v. afdeling Handhaving, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Indien percelen buiten het beheersgebied van het waterschap vallen dient voor die percelen melding te worden gedaan bij de desbetreffende waterkwaliteitsbeheerders.

Toelichting op de vragen

[Vervallen per 01-01-2013]

Vraag 2. Vergunning

[Vervallen per 01-01-2013]

Het gaat hier om een vergunning op grond van de Waterwet. Alleen wanneer u voor al uw agrarische activiteiten een vergunning hebt, moet u deze vraag met ja beantwoorden. Als u voor al uw activiteiten vergunning hebt valt u niet onder het Lozingenbesluit. U hoeft dan de rest van de vragen niet te beantwoorden en kunt het formulier ondertekenen en terugsturen.

Vraag 5. Agrarische activiteiten

[Vervallen per 01-01-2013]

Met agrarische activiteiten wordt hier bedoeld het telen of kweken van landbouwgewassen of het fokken, mesten of houden van landbouwhuisdieren Geef aan in welke sector(en) u agrarische activiteiten uitvoert. Ook als u op kleine schaal deze activiteiten uitvoert (vb een schapenweitje) moet u deze vraag beantwoorden.

Vraag 6. Huishoudelijk afvalwater

[Vervallen per 01-01-2013]

Het gaat hier alleen om huishoudelijk afvalwater dat bij de agrarische activiteiten ontstaat. Denk aan water uit de kantine’s of de toiletten. Afvalwater uit het woonhuis dient u niet op te geven.

Vraag 7 & 8. Gegevens over waterverbruik

[Vervallen per 01-01-2013]

Het huishoudelijk afvalwater dat tijdens agrarische activiteiten ontstaat kan beperkt en omvangrijk zijn. Voor beperkt en omvangrijk lozen van huishoudelijk afvalwater gelden verschillende voorschriften. Aan de hand van zogenaamde inwonerequivalenten kan bepaald worden of u beperkt of omvangrijk loost. De inwonerequivalenten worden berekend met de gegevens die u bij de vragen 7 en 8 invult. U moet daarbij invullen hoeveel (drink)water op uw bedrijf voor huishoudelijke voorzieningen wordt gebruikt. Denk hierbij o.a. aan kantines en toiletten. U kunt ook aangeven hoeveel mensen per dag in een jaar gebruik maken van de huishoudelijke voorzieningen.

Vraag 9, 12, 15, 18, 21. Afstand tot de riolering

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze vragen hoeft u alleen te beantwoorden wanneer u afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam loost. Verschillende afvalwaterstromen mogen niet op een oppervlaktewaterlichaam geloosd worden als er dicht in de buurt een riolering is waarop u kunt aansluiten. Met de vragen 9, 12, 15, 18 en 21toetst de waterkwaliteitsbeheerder de afstanden.

Vraag 11. Was- en spoelwater voertuigen, werktuigen en apparaten

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij deze vraag kunt u aangeven of u het was- en spoelwater (afvalwater) van uitwendig gereinigde voertuigen, werktuigen en apparaten op een oppervlaktewaterlichaam loost. Afvalwater waarin bestrijdingsmiddelen en meststoffen zitten mag niet in een oppervlaktewaterlichaam terechtkomen. Daarom mag het was- en spoelwater van voertuigen, werktuigen en apparaten, die worden gebruikt voor het verspreiden van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, niet worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam als die voertuigen, werktuigen en apparaten op een verhard oppervlak worden gereinigd. Alleen het was- en spoelwater van voertuigen, werktuigen en apparaten die niet worden gebruikt om meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen toe te passen mag op een oppervlaktewaterlichaam geloosd worden. Bedoeld is bijvoorbeeld het waswater van grondbewerkingsapparatuur, de trekker of oogstapparatuur.

Vraag 20. Was- en spoelwater uit ruimten waarin agrarische activiteiten plaatsvinden

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij deze vraag kunt u aangeven of u het was- en spoelwater (afvalwater), dat afkomstig is uit ruimten waarin agrarische activiteiten plaatsvinden, op een oppervlaktewaterlichaam loost. Afvalwater waarin bestrijdingsmiddelen en meststoffen zitten mag niet in een oppervlaktewaterlichaam terechtkomen. Daarom is het verboden om afvalwater uit ruimten waarin bestrijdingsmiddelen of meststoffen bijvoorbeeld worden opgeslagen op een oppervlaktewaterlichaam te lozen.

Vraag 28. Gebruiken van bestrijdingsmiddelen langs een oppervlaktewaterlichaam

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij het bespuiten van gewassen kunnen gewasbeschermingsmiddelen in een oppervlaktewaterlichaam terecht komen (drift). Daarom gelden binnen een afstand van 14 meter tot een oppervlaktewaterlichaam verschillende voorschriften voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op het perceel. Het maakt overigens niet uit hoeveel en hoe vaak u gewasbeschermingsmiddelen toepast.

Vraag 30. Gebruiken van meststoffen langs een oppervlaktewaterlichaam

[Vervallen per 01-01-2013]

Ook bij het bemesten van het perceel kunnen stoffen bijvoorbeeld door afspoelen in een oppervlaktewaterlichaam terechtkomen. Naast het water gelden daarom ook voorschriften voor het toepassen van mest.

Vraag 31 (onder d) en 32 (onder d). Kaarten

[Vervallen per 01-01-2013]

De kaarten zijn nodig om te zien waar gebouwen en percelen liggen. Voor waterschappen die veel met kadastercodes gaan werken is het kaartje bijvoorbeeld handig om details te zien. Voor een goede oriëntatie is het nodig, dat u ook grote wateren wegen en dergelijke op de kaart aangeeft. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van een topografische kaart van 1:10000, echter een duidelijke weergave op een ander kaartformaat kan ook volstaan.

Vraag 32 (onder c). Greppels en droge sloten

[Vervallen per 01-01-2013]

Sommige regels uit het Lozingenbesluit gelden niet voor alle oppervlaktewaterlichamen. De teeltvrije zone geldt bijvoorbeeld niet voor greppels en droge sloten. Bij greppels en droge sloten moet u denken aan (gegraven) waterlopen waarin een groot deel van het jaar (van 1 april tot 1 oktober) onder normale omstandigheden geen water staat. Als u niet zeker weet of u op uw perceel greppels of droge sloten hebt kunt u hierover overleggen met de waterkwaliteitsbeheerder. Dit kan door bij vraag 33c per perceel met ja te beantwoorden.

Vraag 34. Driftarme doppen en kantdoppen

[Vervallen per 01-01-2013]

Vanaf 1 januari 2001 moet langs een oppervlaktewaterlichaam met driftarme doppen en kantdoppen worden gespoten. Er bestaat een lijst van doppen die officieel als driftarme en kantdoppen zijn erkend. Aan de hand van wat u bij deze vraag invult zullen de waterschappen te zijner tijd bepalen of uw doppen op de lijst staan. Als uw doppen niet op de lijst staan zult u een testcertificaat moeten opsturen. U zult hierover bericht ontvangen.

Terug naar begin van de pagina