Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van 29 februari 2000, houdende regels inzake de financiële gevolgen van sanering van instellingen voor gezondheidszorg (Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 1999, kenmerk CSZ/ZT/2014855;

Gelet op artikel 18b, vierde, vijfde en elfde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen en op artikel 12a van de Wet ambulancevervoer;

De Raad van State gehoord (advies van 30 december 1999, No. W13.99.0570/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 februari 2000, CSZ/ZT/2038137;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Bij het vaststellen van de lasten terzake van sanering neemt het College sanering in beschouwing:

  • a. onderbezettingsverliezen;

  • b. uitkeringen aan werknemers of gewezen werknemers;

  • c. uitkeringen aan personen die krachtens overeenkomst met de ziekenhuisvoorziening voor eigen rekening een medisch beroep uitoefenen of hebben uitgeoefend;

  • d. boekverliezen als gevolg van de vervreemding van zaken;

  • e. andere uitgaven ten behoeve van de sanering.

 • 3 Voor de toepassing van het tweede lid blijven buiten beschouwing lasten die in aanmerking zijn genomen of kunnen worden genomen bij de goedkeuring of vaststelling van een tarief of een maximumtarief als bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg.

 • 4 Bij het vaststellen van de opbrengsten van sanering neemt het College sanering in beschouwing de opbrengsten van vermogensbestanddelen die als gevolg van de sanering niet meer bij de ziekenhuisvoorziening in gebruik zullen zijn, met uitzondering van de vermogensbestanddelen die naar het oordeel van het College sanering, gelet op hun herkomst en bestemming, behoren te worden uitgezonderd , alsmede opbrengsten die in aanmerking zijn genomen of kunnen worden genomen bij de goedkeuring of vaststelling van een tarief of een maximumtarief als bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg.

 • 5 Het College sanering kan nadere regels stellen terzake van de lasten en opbrengsten bedoeld in de voorgaande leden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College sanering kan ten behoeve van de sanering en het toezicht daarop een gemachtigde aanwijzen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De ziekenhuisvoorziening is verplicht aan het College sanering de gegevens en bescheiden te verstrekken die het in verband met de sanering nodig acht.

 • 2 Het College sanering kan nadere regels stellen terzake van het verstrekken van de gegevens en bescheiden bedoeld in het vorige lid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College sanering kan de ziekenhuisvoorziening aanwijzingen geven ten behoeve van het goede verloop van de sanering.

 • 2 De ziekenhuisvoorziening is verplicht uitvoering te geven aan aanwijzingen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College sanering kan de ziekenhuisvoorziening voorschotten verlenen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De subsidieverlening in het kader van het eerste lid kan worden geweigerd indien de aanvraag wordt gedaan nadat met de sanering een aanvang is gemaakt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Het Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 februari 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven achtentwintigste maart 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina