Vaststellingsbesluit uitvoering wet afschaffing omroepbijdrage

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-11-2005

Besluit van 29 februari 2000 tot vaststelling van enkele maatregelen ter uitvoering van de wet van 22 december 1999, Stb. 573 (afschaffing omroepbijdrage)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, van 4 februari 2000, nr. MLB/JZ/2000/4583;

Gelet op artikel IX van de wet van 22 december 1999 (Stb. 573), tot wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage);

De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 2000, no. W05.00.0037/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, van 23 februari 2000, nr. MLB/JZ/2000/7.226;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2005]

  • 2 Bij restitutie van reeds betaalde omroepbijdragen over tijdvakken die liggen na het tijdstip van inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde wet, worden bedragen van minder dan € 0,45 niet gerestitueerd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 februari 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Uitgegeven de veertiende maart 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina