Beleidsvoornemen activiteiten Internationale Culturele Samenwerking

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 05-03-2000 t/m 31-12-2005

Beleidsvoornemen activiteiten Internationale Culturele Samenwerking

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op de artikelen 1.1.6,1.1.10,2.5.1 en 2.5.2 van de subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen genomen besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 10 februari 2000 tot vaststelling van een subsidieplafond voor de HGIS-cultuurmiddelen voor het Internationaal Cultuurbeleid (begrotingsartikel 14.09.01) wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de subsidieverlening op grond van artikel 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor activiteiten op het gebied van de Internationale Culturele Betrekkingen het beleidskader zoals dat is neergelegd in de Notitie ‘Internationaal Cultuurbeleid; de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen’ (brief van de Staatssecretarissen van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer dd 14 juli 1999 kamerstuk 26 682 nr. 1). Deze notitie vervangt de brief ‘Intensivering Buitenlands Cultuurbeleid’ dd 5 maart 1997 (Kamerstuk 25 270 nr. 1).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

De notitie ‘Internationaal Cultuurbeleid; de Besteding van de HGIS-cultuurmiddelen’ is op verzoek verkrijgbaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Internationale Culturele Samenwerking.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken, mede namens de

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.N.M. Richelle

Terug naar begin van de pagina