Regeling Haveninterne Projecten II

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 31-12-2003 t/m 30-06-2011

Subsidieregeling Haveninterne Projecten II

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. havenproject:

het geheel van de direct noodzakelijke investeringen of voorgenomen investeringen dat strekt tot aanleg, uitbreiding of herstructurering van een zeehaventerrein of het aanbrengen van infrastructurele voorzieningen in of op een zeehaventerrein;

b. projectkosten:

de totale kosten van de realisering van een havenproject voor zover deze ten laste komen van de subsidieontvanger.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Op aanvraag van een beheerder van een zeehavengebied kan de Minister ter bespoediging van de ontwikkeling en uitvoering van havenprojecten subsidie verlenen voor havenprojecten die zijn gelegen binnen de havengebieden die worden beheerd door:

  • a. Groningen Seaports (Delfzijl/Eemshaven);

   de gemeente Harlingen;

   de gemeente Den Helder;

   de gemeente Den Haag (Scheveningen), en

   Zeeland Seaports.

  • b. het gemeentelijk havenbedrijf Amsterdam;

   de NV Zeehaven IJmuiden;

   de gemeente Velsen;

   de gemeente Beverwijk, en

   de gemeente Zaanstad.

  • c. Havenbedrijf Rotterdam N.V.;

   de gemeente Maassluis;

   de gemeente Vlaardingen;

   de gemeente Schiedam;

   de gemeente Dordrecht, en

   het havenschap Moerdijk.

 • 2 De subsidie kan slechts worden verleend indien:

  • a. met de werkzaamheden is of wordt gestart na 1 januari 2000;

  • b. de subsidiabele kosten van het havenproject ten minste € 1.134.450 bedragen;

  • c. de uitvoering van het havenproject naar het oordeel van de Minister past binnen de doelstellingen van het nationale zeehavenbeleid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Een beheerder van een zeehavengebied, genoemd in artikel 2, eerste lid, kan tot drie maanden na het in werking treden van deze regeling een aanvraag voor een subsidie voor een havenproject indienen.

 • 2 De aanvraag vindt plaats door indiening van een door de Minister vast te stellen aanvraagformulier. De Minister stelt in de vorm van het aanvraagformulier vast welke gegevens en bescheiden bij de aanvraag gevoegd worden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Het subsidieplafond voor de havenprojecten waarvoor een aanvraag wordt ingediend door de beheerders van de zeehavengebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, bedraagt ten hoogste 40% van het totaal van de bedragen die in de begrotingen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de jaren 2000 tot en met 2003 voor de uitvoering van deze regeling beschikbaar worden gesteld onder artikel 05.32.

 • 2 Het subsidieplafond voor de havenprojecten waarvoor een aanvraag wordt ingediend door de beheerders van de zeehavengebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, bedraagt ten hoogste 25% van het totaal van de bedragen die in de begrotingen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de jaren 2000 tot en met 2003 voor de uitvoering van deze regeling beschikbaar worden gesteld onder artikel 05.32.

 • 3 Het subsidieplafond voor de havenprojecten waarvoor een aanvraag wordt ingediend door de beheerders van de zeehavengebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, bedraagt ten hoogste 35% van het totaal van de bedragen die in de begrotingen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de jaren 2000 tot en met 2003 voor de uitvoering van deze regeling beschikbaar worden gesteld onder artikel 05.32.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Zowel de beoordeling van de aanvragen als de verlening van de subsidies tot het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag, al dan niet na aanvulling, als volledig is aangemerkt.

 • 2 Indien de aangevraagde subsidies niet leiden of niet kunnen leiden tot subsidieverlening tot het geldende budget voor elk van de onderscheidene zeehavengebieden, kan de Minister het niet verleende subsidiebudget bestemmen voor een havenproject in één van de twee andere zeehavengebieden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten van het havenproject, met dien verstande dat de te verlenen subsidie per havenproject niet hoger is dan € 3.630.241.

 • 2 De subsidiabele kosten, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. de kosten van werken in de havens en havengebieden, met inbegrip van:

   • -

    het graven van havenbekkens en het aanleggen van kades;

   • -

    het opruimen van milieuverontreiniging tot een maximum van 25% van die kosten;

   • -

    landaanwinning, met uitzondering van het bouwrijp maken van de grond;

   • -

    baggerwerken;

   • -

    de installatie van nutsaansluitingen;

   • -

    de aanleg binnen het terrein waar het havenproject wordt gerealiseerd van openbare wegen en spoorwegen ter ontsluiting van dat terrein.

  • b. de kosten van voorbereiding, administratie en toezicht, forfaitair vastgesteld op 16% van de kosten, genoemd onder a;

  • c. de krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968 verschuldigde belasting voor zover die niet kan worden teruggevorderd.

 • 3 Indien ten behoeve van het havenproject door andere overheden of uit anderen hoofde financiële bijdragen worden verleend of daarop aanspraak kan worden gemaakt, wordt de subsidie op grond van deze regeling zodanig verlaagd dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 50% van de projectkosten.

 • 4 Indien toepassing wordt gegeven aan het gestelde in artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvrager binnen vier weken na de datum van ontvangst van de aanvraag in de gelegenheid gesteld de aanvraag of de daarbij behorende gegevens en bescheiden binnen een daarbij bepaalde periode aan te vullen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De Minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 2 De Minister kan de aanvraag afwijzen indien het havenproject binnen één jaar niet uitvoeringsgereed is in die zin dat de benodigde vergunningen nog niet verleend zijn en de financiering van het havenproject nog niet verzekerd is.

 • 3 De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval:

  • a. de onderdelen van het havenproject die als subsidiabel zijn aangemerkt;

  • b. de geschatte totale projectkosten;

  • c. het maximale subsidiebedrag en de wijze waarop dit berekend is.

 • 4 Bij de beschikking tot subsidieverlening wordt het betalingsritme vastgesteld.

 • 5 Bij de beschikking tot subsidieverlening kan bepaald worden dat een daarbij aan te geven bedrag bij wijze van voorschot wordt uitbetaald. Het voorschot bedraagt ten hoogste 80% van het maximale subsidiebedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, en wordt uitbetaald volgens een aan het beschikbare budget, aan de in enig begrotingsjaar beschikbare kasruimte en aan het tijdstip van de aanvang van de projectwerkzaamheden gerelateerd kasschema. Van dit kasschema kan bij de uitbetaling in voor de subsidie-ontvanger gunstige zin worden afgeweken. Het resterende deel van het maximale subsidiebedrag wordt verrekend met de eindafrekening, bedoeld in artikel 11, derde en vierde lid.

 • 6 Indien het voornemen tot subsidieverlening moet worden aangemeld op basis van artikel 87 van het EG-Verdrag, wordt het besluit tot subsidieverlening opgeschort tot goedkeuring van de Europese Commissie is verkregen. Aan de aanvrager wordt van het verzoek tot goedkeuring mededeling gedaan.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2011]

Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidieverlening worden geweigerd indien niet wordt voldaan aan de vereisten, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De subsidie-ontvanger vangt met de uitvoering van het project aan binnen twee jaar na de subsidieverlening.

 • 2 De subsidie-ontvanger die een wijziging aanbrengt in het havenproject of afziet van de uitvoering van het havenproject of een onderdeel daarvan, deelt dit onverwijld mede aan de Minister.

 • 3 Onverminderd het tweede lid legt de subsidie-ontvanger, indien de uitvoering van het havenproject een looptijd heeft van langer dan 18 maanden, jaarlijks binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar een voortgangsrapportage aan de Minister over, waarin zijn opgenomen:

  • a. een beschrijving van de in het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerde activiteiten en de per activiteit gedane uitgaven;

  • b. een planning van de in het kader van het project nog uit te voeren activiteiten, en

  • c. de nog te verwachten uitgaven.

 • 4 Onverminderd het tweede en het derde lid legt de subsidie-ontvanger binnen vier maanden na voltooiing van het havenproject aan de Minister een financiële verantwoording af over de uitvoering van het totale havenproject. Deze verantwoording is voorzien van een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant of accountant-administratieconsulent. De Minister schrijft een controleprotocol voor dat door de registeraccountant of de accountant-administratieconsulent wordt gehanteerd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2011]

Onverminderd artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidieverlening worden ingetrokken of ten nadele van de subsidie-ontvanger worden gewijzigd indien is gebleken dat niet is voldaan aan de vereisten, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Binnen drie maanden nadat de subsidie-ontvanger de gegevens, bedoeld in artikel 9, vierde lid, heeft overgelegd, wordt het bedrag van de subsidie vastgesteld overeenkomstig het tweede lid.

 • 2 Indien uit de gegevens, bedoeld in het vorige lid, blijkt dat de werkelijke kosten van de subsidiabele onderdelen van het project lager zijn dan was vermeld in de beschikking tot subsidieverlening wordt het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag zodanig verlaagd dat de subsidie bestaat uit een vergoeding van ten hoogste 20% van de werkelijke kosten van de subsidiabele onderdelen.

 • 3 Het vastgestelde subsidiebedrag is niet hoger dan het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde bedrag.

 • 4 Indien het vastgestelde subsidiebedrag hoger is dan hetgeen reeds als voorschot ingevolge artikel 7, vijfde lid, is uitbetaald, wordt het meerdere binnen vier weken na de dag waarop de subsidievaststelling is bekend gemaakt, uitbetaald.

 • 5 Indien het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan hetgeen reeds als voorschot ingevolge artikel 7, vijfde lid, is uitbetaald, betaalt de subsidie-ontvanger op eerste vordering van de Minister binnen een daarbij te bepalen termijn het te veel betaalde terug.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2011]

Onverminderd de artikelen 4:48 en 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidievaststelling worden ingetrokken of ten nadele van de subsidie-ontvanger worden gewijzigd indien is gebleken dat niet wordt voldaan aan de vereisten, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht dat hij daaruit op ieder gewenst tijdstip op eenvoudige en duidelijke wijze de aan de activiteiten gerelateerde kosten kan afleiden.

 • 2 Op verzoek van de Minister verleent de subsidie-ontvanger alle medewerking aan een evaluatie-onderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate de verlening van de subsidie heeft bijgedragen aan de door de Minister geformuleerde beleidsdoelstellingen.

 • 3 Indien de subsidie-ontvanger zich niet houdt aan de bij of krachtens deze regeling gestelde voorwaarden en voorschriften betaalt deze op eerste vordering van de Minister binnen een daarbij te bepalen termijn een daarbij aan te geven deel of het gehele bedrag van de verleende subsidie terug.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2011]

Vóór 31 december 2004 publiceert de Minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Haveninterne Projecten II.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina