Regeling basis- en doelsubsidiëring Stichting GeoDelft

[Regeling vervallen per 09-03-2005.]
Geldend van 17-12-2004 t/m 08-03-2005

Regeling basis- en doelsubsidiëring Stichting GeoDelft

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat (Stb. 1997, 724);

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 09-03-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Staatssecretaris:

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen waar het de basissubsidie betreft;

b. GeoDelft:

de Stichting GeoDelft te Delft;

c. de Directie:

de Directie van GeoDelft;

d. de Raad van Toezicht:

Raad van Toezicht van GeoDelft;

e. de functie van technologisch kenniscentrum:

het onderhouden van een kennisbasis, die voorziet in de huidige en voorzienbare kennisbehoeften van overheid en bedrijfsleven ten aanzien van het gedrag van het materiaal grond als deformeerbaar en heterogeen medium door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht op de kerndisciplines grondmechanica, funderingstechniek en geoecologie;

f. de functie van technologisch ontwikkelingscentrum:

het vraaggestuurd ontwikkelen en beschikbaar stellen van technologie ten behoeve van overheid en bedrijfsleven ten aanzien van het gedrag van het materiaal grond als deformeerbaar en heterogeen medium door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht op de kerndisciplines grondmechanica, funderingstechniek en geoecologie;

g. basissubsidie:

financiering van de functie van technologisch kenniscentrum uit middelen van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

h. doelsubsidie:

financiering van de functie van technologisch ontwikkelingscentrum uit middelen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

i. jaar:

kalenderjaar.

Artikel 2. Doelstelling en uitgangspunten

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 De Staatssecretaris kan een jaarlijkse basis- en doelsubsidie aan GeoDelft verlenen ter ondersteuning van de functies technologisch kenniscentrum en technologisch ontwikkelingscentrum.

 • 2 Subsidieverlening geschiedt steeds onder het voorbehoud van goedkeuring door de Staten-Generaal van de in de begrotingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen opgenomen bedragen voor basissubsidie, onderscheidenlijk doelsubsidie.

Artikel 3. Strategisch plan voor de functies technologische kenniscentrum en technologisch ontwikkelcetrum: basis voor het subsidieprogramma

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 De Directie dient uiterlijk 1 april 2000 een door de Raad van Toezicht goedgekeurd strategisch plan voor de functies technologisch kenniscentrum en technologisch ontwikkelingscentrum in bij de Staatssecretaris, t.a.v. de Hoofdingenieur-Directeur van de dienst Weg- en Waterbouwkunde, Postbus 5044 2600 GA te Delft.

 • 2 Het in het voorgaande lid bedoelde strategisch plan beschrijft met een horizon van vier jaren (2001-2004) in ieder geval:

  • a. de ten tijde van vaststelling van het plan bestaande relatieve positie van GeoDelft, bepaald aan de hand van een omgevingsanalyse tegen de achtergrond van de missie van GeoDelft als groot technologisch instituut en toegespitst op kerndomeinen, kerncompetenties, aandachtsgebieden, doelgroepen en de samenwerkingsverbanden in de publieke kennisinfrastructuur van GeoDelft;

  • b. een toetsbaar streefbeeld en uitwerking hiervan in een meerjarenonderzoeksplan voor basis- en doelsubsidie;

   in het plan voor basissubsidie wordt ingegaan op de noodzakelijke kennisontwikkeling op basis van de gewenste technologische ontwikkeling en de thans beschikbare kennis, de wijze van die kennisverwerving (eigen onderzoek, samenwerking, verwerving extern ontwikkelde kennis) en de wijze van kennisdelen;

   in het plan voor doelsubsidie wordt aangegeven welke technologie voor welke markt wordt ontwikkeld, in samenhang met de huidige technologische positie, en welke partijen GeoDelft wil betrekken bij het ontwikkelingstraject.

  • c. de technologieportefeuille als verbindend element tussen beide plannen: welke technologie wordt ontwikkeld op basis van welke kennis en voor wie;

  • d. de hiertoe benodigde financiële, personele, materiële en organisatorische randvoorwaarden alsmede de te hanteren instrumenten voor kennisoverdracht zoals octrooibeleid, overdracht van marktrijpe technologie, personeelsuitwisseling, publicaties, symposia etc.

 • 3 Het strategisch plan behoeft de goedkeuring van de Staatssecretaris en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; deze goedkeuring wordt uiterlijk 1 juli 2000 ter kennis gebracht van de Directie.

Artikel 4. Subsidie-aanvraag: uitwerking van subsidieprogramma's

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 Op basis van het goedgekeurde strategisch plan als bedoeld in artikel 3 dient de Directie de gecombineerde aanvraag voor de basis- en doelsubsidie voor het betreffende jaar, in bij de Staatssecretaris, t.a.v. de Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Postbus 5044 2600 GA te Delft.

 • 2 De indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag geschiedt uiterlijk

  • -

   15 januari 2000 voor het jaar 2000;

  • -

   1 oktober 2000 voor het jaar 2001;

  • -

   1 oktober 2001, 2002, en 2003 voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

 • 3 Het resultaat van de voorlopige programmering van zowel het basis- als het doelsubsidiedeel van het jaarprogramma (concept-aanvraag) wordt de Staatssecretaris, t.a.v. de Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Postbus 5044 2600 GA te Delft, uiterlijk 1 juli van het jaar waarin een aanvraag wordt ingediend, voor het eerst in 2000 ten behoeve van het jaarprogramma 2001, bij wijze van voorinformatie ter kennis gebracht.

  Bedoeld resultaat is een noodzakelijke voorwaarde voor het in behandeling nemen van de in lid 1 bedoelde aanvraag.

 • 4 De in lid 1 bedoelde aanvraag beschrijft voor het betreffende jaar, voortbouwend op en verwijzend naar de relevante onderdelen van het meerjarenonderzoeksplan, bedoeld in artikel 3, tweede lid, de activiteiten, gemoeid met de uitoefening van de functies technologisch kenniscentrum en technologisch ontwikkelingscentrum ─ het jaarprogramma ─, uitgedrukt in mensjaar en toerekenbare faciliteitsgebruikskosten.

 • 5 De inhoudelijke programmering van het basissubsidiedeel van het jaarprogramma geschiedt zelfstandig door GeoDelft, met een expliciete motivering van de gekozen onderzoekthema’s.

 • 6 De inhoudelijke programmering van het doelsubsidiedeel van het jaarprogramma betreft onderzoekthema’s, welke door GeoDelft en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, gezamenlijk zijn geselecteerd.

 • 7 Voorwaarde voor doelsubsidieverlening is overeenstemming tussen GeoDelft en het ministerie van Verkeer en Waterstaat over het uit te voeren doelsubsidiedeel van het jaarprogramma.

Artikel 5. Subsidieverlening

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in elk geval:

  • a. een verwijzing naar deze regeling alsmede datum en kenmerk van de aanvraag en de beschikking;

  • b. de gevraagde bedragen aan basis- en doelsubsidie;

  • c. de bij de onderhavige beschikking verleende bedragen aan basis- en doelsubsidie, en het jaar waarvoor deze verleend worden.

 • 2 De aanvraag wordt in elk geval afgewezen indien deze naar het oordeel van de Staatsecretaris niet of ongenoegzaam bevat hetgeen daaromtrent in artikel 4 voorgeschreven is.

 • 3 De Staatssecretaris beschikt op de aanvraag voor 2000 uiterlijk 1 maart 2000 en uiterlijk 1 december van het jaar waarin volgende aanvragen worden ingediend.

Artikel 6. Subsidiebetaling

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 Het verleende totale bedrag aan basis- en doelsubsidie voor het jaar 2000 is opvraagbaar in twee termijnen: per 15 april 85% en per 1 september 15%.

  Het verleende jaarlijkse bedrag aan basis- en doelsubsidie voor de jaren 2001 tot en met 2004 is opvraagbaar in het betreffende jaar in drie termijnen: per 15 februari 35%, per 15 april 50% en per 1 september 15%.

 • 2 Betaling van een termijn geschiedt uiterlijk op de achtste werkdag na de betreffende opvraagbaarheidsdatum tegen een uiterlijk zes weken vóór deze datum in goede orde ontvangen factuur van GeoDelft, in tweevoud gericht aan het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, p/a Dienst Weg- en Waterbouwkunde, t.a.v. de Stafafdeling Controller, afdeling Financiële Administratie, Postbus 5044, 2600 GA Delft; de factuur vermeldt het betreffende termijnbedrag evenals nummer en datum van de betreffende beschikking tot subsidieverlening.

 • 3 Niet tijdig ingediende dan wel niet in goede orde ontvangen facturen worden niet in behandeling genomen; de betreffende bedragen kunnen middels een separate factuur eerst gedeclareerd worden tegen de eerstvolgende opvraagbaarheidsdatum.

Artikel 7. Verantwoording

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 De Directie dient jaarlijks uiterlijk 1 maart en voor het eerst in 2001 over het jaar 2000 bij de Staatssecretaris, t.a.v. de Hoofdingenieur- Directeur van de dienst Weg- en Waterbouwkunde, Postbus 5044 2600 GA te Delft een inhoudelijke verantwoordingsrapportage in inzake de uitvoering van het basis- en doelsubsidieprogramma in het voorgaande jaar.

 • 2 De financiële verantwoordingsrapportage met accountantsverklaring, opgemaakt conform het door de Staatssecretaris vastgestelde controleprotocol, dient jaarlijks uiterlijk 1 april en voor het eerst in 2001 over het jaar 2000, te worden overgelegd.

 • 3 Voor wat betreft opmaak en inhoud van de in lid 1 bedoelde verantwoording is het bepaalde in artikel 4, vierde lid, van overeenkomstige toepassing, terwijl daarin tevens aangesloten wordt op inhoud van de betreffende beschikking en nadrukkelijk ingegaan wordt op eventuele afwijkingen van het betreffende jaarprogramma. Een eventueel restant budget dient het eerstvolgend jaar verantwoord te worden.

Artikel 8. Subsidievaststelling

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 De Staatssecretaris stelt binnen acht weken na ontvangst van de in artikel 7 bedoelde verantwoording en accountantsverklaring het (totaal) bedrag van de basis- respectievelijk doelsubsidie bij beschikking vast.

 • 2 Deze beschikking vermeldt datum en kenmerk van de in het vorige lid bedoelde verantwoording en het betreffende bedrag aan basis- en doelsubsidie.

 • 3 De in artikel 7 bedoelde verantwoording is te zien als een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 9. Overige verplichtingen Directie

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 De uitvoering van een jaarprogramma wordt binnen het jaar waarvoor de subsidie is verleend gestart en afgerond.

 • 2 De Directie doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de Staatssecretaris van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en doelmatige aanwending daarvan.

 • 3 De Directie verleent medewerking aan een onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige aanwending van de ontvangen subsidiegelden, verricht namens of in opdracht van de Staatssecretaris of door de Algemene Rekenkamer.

  De Directie zal hiertoe desverlangd alle inlichtingen verschaffen en boeken en bescheiden overleggen en/of daarin inzage geven.

 • 4 De Directie zal de ontvangen basis- en doelsubsidie niet aanwenden ter gehele of gedeeltelijke financiering op welke wijze dan ook van activiteiten die andere instellingen of bedrijven op commerciële basis ontplooien of zouden kunnen ontplooien.

 • 5 Alle resultaten van de onder deze regeling gesubsidieerde activiteiten worden geacht te behoren tot het publieke domein en worden door de Directie tegen betaling van verschaffingskosten en onder verlening van een gratis, niet-exclusief en permanent gebruiksrecht aan belangstellenden ter beschikking gesteld.

  Tot bedoelde resultaten behoren mede computerprogrammatuur, bestanden, e.d. alsmede de daarbij behorende documentatie. Onder verschaffingskosten zijn te verstaan de kosten gemoeid met het vastleggen van bedoelde resultaten op het daarvoor meest geëigende medium.

 • 6 Het bepaalde in het voorgaande lid laat onverlet, dat onafhankelijk van de ter beschikkingstelling van de resultaten een vergoeding voor beheer en onderhoud kan worden overeengekomen.

Artikel 10. Evaluatie

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 In het laatste jaar van de geldingsduur van deze regeling zal de Staatssecretaris de doeltreffendheid van de uitvoering van het in artikel 3 genoemde strategisch plan door onafhankelijke derde(n) laten evalueren.

  Uitgangspunten, criteria, aanpak en doorwerking van resultaten van de evaluatie worden vooraf met de Directie besproken.

Artikel 11. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 09-03-2005]

 • 1 De Regeling subsidie Stichting Grondmechanica Laboratorium (Stcrt. 1998, nr. 240) zoals nadien gewijzigd wordt ingetrokken.

 • 2 Tot en met 2000 geldt het strategisch plan van GeoDelft (‘Tussen taak en markt’, augustus 1998) als grondslag voor het bepaalde in artikel 3.

Artikel 12. Toepasselijkheid afdeling 4.2.8 Algemene wet bestuursrecht

[Vervallen per 09-03-2005]

Op deze regeling is afdeling 4.2.8. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, voorzover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 13. Inwerkingtreding, duur

[Vervallen per 09-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt gepubliceerd, werkt terug tot 1 januari 2000 en geldt voor de duur van vijf jaar, met dien verstande dat de artikelen 7 tot en met 9 van kracht blijven tot de subsidie die is verleend voor het jaar 2004, is vastgesteld.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 09-03-2005]

Deze regeling is aan te halen als Regeling basis- en doelsubsidiëring Stichting GeoDelft.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage Tijdelijke doelsubsidiëring grote faciliteit (Geocentrifuge), onderdeel van de functie technologisch ontwikkelingscentrum als bedoeld in artikel 1 van de Regeling basis- en doelsubsidiëring Stichting GeoDelft

[Vervallen per 09-03-2005]

1

[Vervallen per 09-03-2005]

Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2001 NLG 800.000,-, voor het jaar 2002 Euro 317.646,-, voor het jaar 2003 Euro 226.890,- en voor het jaar 2004 Euro 226.890,-.

2

[Vervallen per 09-03-2005]

De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld op aanvraag, welke aanvraag uiterlijk 1 oktober voor aanvang van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend wordt; de aanvraag voor het jaar 2001 wordt uiterlijk 4 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit ingediend.

Elke aanvraag behelst een opgave van de in het betreffende jaar in concreto te ondernemen acties en te verwachten resultaten ten aanzien van:

 • a. stimulering van het gebruik van de grote faciliteit, en daarmee tevens van het exploitatietekort van de grote faciliteit reducerend, door intensivering van de samenwerking op nationaal, Europees en internationaal niveau tegen de achtergrond van de in dat kader na te streven taakverdeling met andere kennisinstellingen, nationaal en internationaal, die beschikken over een vergelijkbare faciliteit en/of zich bezighouden met onderzoek en advies waarvoor de grote faciliteit kan dienen,

 • b. meer specifiek stimulering van het gebruik van de faciliteit door de TU-Delft,

 • c. verbetering van de efficiency van de exploitatie van de grote faciliteit op andere wijzen.

  De aanvraag voor 2001 behelst daarnaast een globaal actieplan voor de jaren 2001 tot en met 2004 dat ziet op het onder a tot en met c gestelde.

  Een aanvraag wordt in elk geval afgewezen indien deze naar het oordeel van de Staatssecretaris niet of ongenoegzaam bevat hetgeen daaromtrent onder a tot en met c gesteld is.

  De Staatssecretaris beschikt op de aanvraag uiterlijk zes weken na datum indiening daarvan.

3

[Vervallen per 09-03-2005]

Het vastgestelde bedrag aan subsidie is opvraagbaar vanaf de eerste werkdag nadat de beschikking tot subsidievaststelling bekend is gemaakt.

Betaling geschiedt uiterlijk op de twintigste werkdag nadat de betreffende factuur in tweevoud in goede orde ontvangen is.

4

[Vervallen per 09-03-2005]

Jaarlijks uiterlijk 1 maart, en voor het eerst in 2002 over het jaar 2001, wordt een verantwoording ingediend die beschrijft in hoeverre de in de aanvraag opgenomen acties als bedoeld onder 2 gerealiseerd zijn.

Aan deze verantwoording wordt jaarlijks uiterlijk 1 april een accountantsverklaring toegevoegd waarin aangegeven wordt in hoeverre de subsidie daadwerkelijk aangewend is voor de grote faciliteit.

5

[Vervallen per 09-03-2005]

De ontvangen subsidie zal niet aangewend mogen worden ter gehele of gedeeltelijke financiering op welke wijze dan ook van andere activiteiten dan de exploitatie van de grote faciliteit.

6

[Vervallen per 09-03-2005]

Uiterlijk 1 december 2002 zal de Staatssecretaris de doeltreffendheid van de werking van de onderhavige subsidiëring geëvalueerd laten hebben; de aanpak van de evaluatie wordt vooraf besproken.

Indien naar aanleiding van de evaluatie de Staatssecretaris van oordeel is dat in onvoldoende mate voldaan is aan de voorwaarden bedoeld onder 2, zullen aanvragen tot subsidievaststelling voor 2003 en 2004 afgewezen worden.

Terug naar begin van de pagina