Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)

Geldend van 31-03-2000 t/m heden

Besluit van 25 februari 2000, houdende wijziging van de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 24 augustus 1999, nr. P/99005157;

Gelet op de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet alsmede artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 10 december 1999, nr. WO.99.0475/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 21 februari 2000, nr. P/2000000207;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Betrokkenen die zich vrijwillig hebben ingeschreven voor een verzekering ingevolge artikel 90a van het Algemeen militair ambtenarenreglement kunnen tot 1 januari 2001 de te hunnen laste blijvende ziektekosten met betrekking tot een aaneengesloten tijdvak dat korter is dan twaalf maanden en eindigt op de dag vóór de datum van inschrijving, binnen een periode van zes maanden, voor het verlenen van een tegemoetkoming in aanmerking brengen.

Artikel III

Voor betrokkenen die behoren tot het gewezen militair personeel bedoeld in artikel I, onderdeel D, en die zijn geboren in 1935, 1936 of 1937, blijft de tekst van artikel 9 van de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel van toepassing zoals die luidde voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000, met uitzondering van artikel II dat in werking treedt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 februari 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de dertigste maart 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina