Gelijkstelling buitenlands keurmerk voor attractietoestellen aan Nederlands keurmerk

[Regeling vervallen per 05-03-2005.]
Geldend van 08-03-2000 t/m 04-03-2005

Gelijkstelling buitenlands keurmerk voor attractietoestellen aan Nederlands keurmerk

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelezen de aanvraag van TÜV Anlagentechnik GmbH te Keulen, Duitsland van 1 maart 1999;

Gezien het advies van de Hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken van 26 januari 2000, (NF/JWW/HeA/I-99/91902);

Gelet op artikel 4, zesde lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-03-2005]

De door TÜV Anlagentechnik GmbH, Am Grauen Stein te Keulen, Duitsland, voor attractietoestellen afgegeven geldige certificaten van goedkeuring of daarop aangebrachte merken van goedkeuring, worden gelijkgesteld met het in artikel 4 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen bedoelde certificaat of merk van goedkeuring.

Artikel 2

[Vervallen per 05-03-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij zal worden geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Tot slot wijs ik u erop, dat op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht degene wiens belang rechtstreeks bij de artikelen 2, 3 en 4 van dit besluit is betrokken, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van VWS, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina