Verlening ontheffingen aan Staatsbosbeheer

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Verlening ontheffingen aan Staatsbosbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Boswet;

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. wet:

de Boswet;

b. Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

  • 2 Voor de gevallen, waarin velling geschiedt ten behoeve van natuurlijke verjonging of waarin met het oog op de realisering van een ander natuur(sub)doeltype dan bos op basis van een regionaal beheersschema, beheersvisie of beheersplan van het Staatsbosbeheer houtopstanden worden geveld, wordt aan Staatsbosbeheer ontheffing verleend van de herplantplicht, bedoeld in artikel 3 van de wet.

  • 3 De ontheffingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden slechts verleend voorzover de velling van houtopstand plaatsvindt op een terrein dat Staatsbosbeheer in eigendom heeft.

Artikel 3

De ontheffingen, bedoeld in artikel 2, worden verleend onder de voorwaarde dat Staatsbosbeheer in januari van ieder jaar aan Dienst Regelingen een overzicht verstrekt van de houtopstand die het afgelopen kalenderjaar, niet in het kader van dunning als bedoeld in artikel 1 van de wet, is geveld waarin de volgende gegevens op een duidelijke wijze tot uitdrukking komen:

  • a. de oppervlakte houtopstand die ten behoeve van natuurlijke verjonging is geveld en de plaats, aangeduid met vak/afdeling, waar deze vellingen hebben plaatsgevonden;

  • b. de oppervlakte houtopstand waarvoor herbeplanting in de plaats zal komen en de plaats waar, aangeduid met vak/afdeling, voldaan is of zal worden voldaan aan de herplantplicht.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 24 februari 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina