Regeling overgangsmaatregelen vo-eindexamens oude stijl

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 18-03-2000 t/m 30-12-2004

Regeling overgangsmaatregelen vo-eindexamens oude stijl

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

  • artikel VI, onderdeel F onder 1 van de wet tot wijziging van de WVO, de WHW en de WEB in verband met verbetering van de aansluiting van het vwo en het havo op het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs) Stb. 1997, 322 en

  • artikel XIX, onderdeel B, van de Wet leerwegen vmbo, Stb. 1998, 337;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regling wordt verstaan onder het Eindexamenbesluit: het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo zoals luidend op 31 juli 1998

Artikel 2. Onregelmatigheden

[Vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel 5, eerste lid, van het Eindexamenbesluit geldt dat indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op vrijstelling aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, of zonder geldige reden bij een toets afwezig is geweest, de directeur maatregelen kan nemen.

Artikel 3. Afname tweede tijdvak door staatsexamencommissie

[Vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel 3 van het Eindexamenbesluit wijst de minister vakken aan die in het tweede tijdvak door de staatsexamencommissie worden afgenomen. Voor 2000, 2001 en 2002 zijn deze ‘aangewezen vakken’ in de volgende tabellen aangegeven.

vak

vbo

mavo

havo

vwo

Arabisch

+

+

+

0

filosofie

0

0

+

+

Fries

+

+

+

+

muziek

+

+

+

+

Russisch

0

0

+

+

Spaans

+

+

+

+

Turks

+

+

+

0

Voor het centraal examen in 2001

vak

vbo

mavo

havo

vwo

Arabisch

+

+

+

+

filosofie

0

0

+

-

Fries

+

+

+

+

muziek

+

+

+

+

Russisch

0

0

+

+

Spaans

+

+

+

+

Turks

+

+

+

0

Voor het centraal examen in 2002

vak

vbo

mavo

havo

vwo

aardrijkskunde

-

-

+

-

Arabisch

+

+

+

+

filosofie

0

0

+

+

Fries

+

+

+

+

handelswetenschappen en recht

-

-

+

0

muziek

+

+

+

+

scheikunde

-

-

+

-

Russisch

0

0

+

+

Spaans

+

+

+

+

Turks

+

+

+

+

wiskunde A

0

0

+

-

wiskunde B

0

0

+

-

Legenda:

+: aangewezen vak

0: geen centraal examen in dit vak op het betreffende niveau

-: vak is niet aangewezen, gewoon tweede tijdvak

Artikel 4. In tweede en derde tijdvak voltooien én herkansen

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 In afwijking van artikel 49, zesde lid, van het Eindexamenbesluit geldt dat de directeur, zodra de uitslag is vastgesteld, deze tezamen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat bekend maakt. Op dat moment maakt de directeur tevens de behaalde cijfers bekend aan de overige kandidaten. Elke kandidaat krijgt daarbij mededeling van het in artikel 51 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 51, eerste lid, geen toepassing vindt.

  • 2 In afwijking van artikel 51, eerste lid, geldt dat de kandidaat voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 49, juncto voorgaand lid, de cijfers zijn bekendgemaakt, het recht heeft om in het tweede tijdvak of, indien artikel 45, eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Reikwijdte

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling is van toepassing op de eindexamens oude stijl die worden afgenomen op basis van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo zoals dat gold op 31 juli 1998.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overgangsmaatregelen vo-eindexamens oude stijl.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina