Besluit ontheffing exameneis buitengewoon opsporingsambtenaren BFO

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 03-03-2000 t/m 31-12-2004

Besluit ontheffing exameneis buiten-gewoon opsporingsambtenaren BFO

De Minister van Justitie;

Gelet op artikel 16 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De buitengewoon opsporingsambtenaar die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit werkzaam was in de functie van medewerker Bureau Financieel Onderzoek bij een regionaal politiekorps is ontheven van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar onder de volgende voorwaarden:

  • a. de medewerker bureau BFO is bekwaam indien hij met goed gevolg de applicatiecursus BOA/BFO heeft voltooid;

  • b. de toetsing van de buitengewoon opsporingsambtenaar geschiedt door middel van een systeem van periodieke bijscholing en omvat ten minste het niveau van de relevante eindtermen zoals vastgesteld bij circulaire van de Minister van Justitie van 20 oktober 1999, kenmerk 796329/599/CS, en is onderworpen aan goedkeuring door de Minister van Justitie;

  • c. de toetsing van de buitengewoon opsporingsambtenaar geschiedt door een toetsingscommissie waarin een lid van het Openbaar Ministerie is vertegenwoordigd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit ontheffing exameneis buitengewoon opsporingsambtenaren BFO’.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2000 en komt te vervallen op 1 januari 2005.

Den Haag, 22 februari 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
Het

hoofd bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina