Warenwetregeling Invoer grondnoten uit Egypte (beschikking 2000/49/EG)

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 07-09-2003 t/m 30-09-2006

Warenwetregeling Invoer grondnoten uit Egypte (beschikking 2000/49/EG)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 2000/49/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 december 1999 (PbEG L 19) tot intrekking van beschikking 1999/356/EG en houdende speciale voorwaarden voor de invoer van grondnoten en bepaalde van grondnoten afgeleide producten van oorsprong uit of verzonden uit Egypte, alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Egyptische grondnoten:
  • -

    grondnoten van GN-code 1202 10 90 in de dop of 1202 20 00 gedopt, ook indien gebroken; of

  • -

    gebrande grondnoten van GN-code 2008 11 92 in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg, of van GN-code 2008 11 96 (niet meer dan 1 kg);

van oorsprong uit of van herkomst uit Egypte, en bestemd voor consumptie door de mens of als ingrediënt van een eet- of drinkwaar;

b. beschikking 2000/49/EG:

beschikking nr. 2000/49/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 december 1999 (PbEG L 19) tot intrekking van beschikking 1999/356/EG en houdende speciale voorwaarden voor de invoer van grondnoten en bepaalde van grondnoten afgeleide producten van oorsprong uit of verzonden uit Egypte.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

Egyptische grondnoten worden slechts binnen Nederlands grondgebied gebracht met inachtneming van de bij beschikking 2000/49/EG gestelde voorschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Invoer grondnoten uit Egypte (beschikking 2000/49/EG).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina