Mandaatverlening aan Senter ter uitvoering van het Programma Transportpreventie

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geldend van 24-02-2000 t/m 30-06-2004

Mandaatverlening aan Senter ter uitvoering van het Programma Transportpreventie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de instemming van de algemeen directeur van Senter;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2004]

  • 1 De algemeen directeur van Senter wordt mandaat verleend om besluiten te nemen ter uitvoering van het Programma Transportpreventie, Staatscourant 2000, nr. 37, en besluiten te nemen op bezwaarschriften in het kader van dat Programma.

  • 2 De algemeen directeur van Senter neemt geen beslissing op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem krachtens het in het eerste lid bedoelde mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2004]

  • 1 De algemeen directeur van Senter kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Ondermandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt krachtens het in het eerste lid bedoelde ondermandaat heeft genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2004]

  • 1 De directeur Algemeen Beleid van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

  • 2 De directeur Algemeen Beleid van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer geeft de gemandateerde in ieder geval instructies ter zake van de beoordeling van de subsidie-aanvragen die op grond van de in artikel 1 genoemde Programma bij de gemandateerde zijn ingediend.

  • 3 De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van de in het eerste en het tweede lid bedoelde instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2004]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2004]

  • 1 In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres Senter.

  • 2 In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen door indiening van een beroepschrift bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en is van kracht tot 1 juli 2004.

Den Haag, 17 februari 2000

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina