Instellingsbeschikking Procesmanagement Primair Onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-04-2000 t/m 30-12-2004

Instellingsbeschikking Procesmanagement Primair Onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

 • dat in de afgelopen jaren de nodige samenhang is aangebracht in de aansturing van de uitvoering van onderwijsvernieuwing,

 • dat de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling daarvan in scholen de verantwoordelijkheid is van besturen, die daarbij geholpen worden door besturenorganisaties en ondersteuningsinstellingen,

 • dat het een maatschappelijke en politieke noodzaak is om met name scholen waar de kwaliteit van het onderwijs in gedrang komt, onder andere vanwege de samenstelling van de leerlingpopulatie, specifiek te ondersteunen,

 • dat het van belang is zorg te dragen voor een goede en zorgvuldige overdracht van taken.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Er is een procesmanagement primair onderwijs

 • 2 Het procesmanagement wordt ingesteld voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 juli 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het procesmanagement krijgt tot taak in nauw overleg met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de uitvoering van onderwijsvernieuwingen in het primair onderwijs te managen, waar mogelijk in samenhang, gericht op:

  • verbetering van de kwaliteit van scholen waarbij belangrijk zijn het introduceren van kwaliteitszorgsystemen binnen en tussen scholen, het realiseren van een gedifferentieerd onderwijsaanbod met zorg op maat in kleinere klassen, het inzetten van ict als hulpmiddel en het goed benutten van de onderwijsondersteunende instellingen. In het bijzonder zal aandacht zijn voor acties gericht op kwaliteit van het onderwijsaanbod aan allochtone leerlingen

  • brede schoolontwikkeling en samenwerking met andere sectoren waarbij het gaat om processturing van bovenschoolse arrangementen gericht op brede schoolontwikkeling, voor-/vroegschoolse educatie, en tevens gericht op de aanpak van de problematiek van veel scholen met overwegend allochtone leerlingen.

 • 3 In het kader van de in het eerste lid genoemde taak heeft het procesmanagement de taak om de organisaties binnen en buiten het onderwijsveld te richten op deze doelstellingen, hen toe te rusten om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de netwerken in te richten die daarvoor nodig zijn.

 • 4 De beoogde opbrengst van het werk van het procesmanagement is: een versterking van het zelfsturend en zelfregulerend vermogen van het stelsel van met elkaar samenwerkende onderwijsorganisaties, lokale overheden en onderwijsondersteunende instellingen bij de gezamenlijke opdracht om het landelijk innovatiebeleid te implementeren in de alledaagse praktijk van het primair onderwijs. Dat toenemend vermogen wordt zichtbaar in de toename van:

  • een adequaat gebruik van systemen van interne kwaliteitszorg, zowel op het niveau van de school als in de bovenschoolse verbanden waarin de school participeert;

  • expliciet beleid van (netwerken van) scholen in het omgaan met verschillen tussen leerlingen, met name bij het taal- en rekenonderwijs en vooral in de onderbouw van de basisschool;

  • een doelmatige inzet van ict, schoolbegeleiding en professionalisering bij de schoolspecifieke uitvoering van dit beleid;

  • het gebruik van passende arrangementen in de samenwerking tussen de school en andere educatieve voorzieningen en functies in de omgeving van de school, met name bij die scholen waar de invloed van die omgeving op de doelrealisatie groot is.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het procesmanagement bestaat uit drie procesmanagers, waarvan een tevens coördinerend procesmanager is. Zij worden elk op persoonlijke titel benoemd door de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

 • 2 Het ministerie beoordeelt jaarlijks het functioneren van de procesmanagers.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De secretariële en organisatorische ondersteuning aan het procesmanagement wordt verleend door de Stichting Ondersteuning Procesmanagements Onderwijs te Den Haag.

 • 2 De Stichting Ondersteuning Procesmanagements Onderwijs dient jaarlijks een bureaubegroting in.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen stelt middelen ter beschikking voor de activiteiten van het procesmanagement. De hoogte van dit budget wordt jaarlijks door de staatssecretaris vastgesteld.

 • 2 Ten behoeve van de verstrekking van de in het eerste lid genoemde middelen stelt het procesmanagement in samenspraak met de bij de onderwijsvernieuwingen in het primair onderwijs betrokken organisaties en instellingen een programma op voor twee en een half jaar, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De activiteiten met betrekking tot voor- en vroegschoolse Educatie, onderwijs-kansen-scholen en brede school worden daarin meegenomen.

 • 3 Het programma en de begroting worden door de staatssecretaris vastgesteld niet dan nadat hierover met het georganiseerde onderwijsveld overleg is gevoerd.

 • 4 Het procesmanagement is vrij binnen de gestelde kaders zijn eigen werkwijze te bepalen. Het opereert daarbij in nauwe samenwerking met het ministerie, zodat overdracht van kennis en ervaring kan plaatsvinden.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het procesmanagement maakt jaarlijks de balans op van de eigen werkzaamheden en de effecten daarvan en rapporteert daarover voor 1 april in een verslag over het afgelopen jaar.

 • 2 Het procesmanagement legt jaarlijks voor 1 juli rekening en verantwoording af over de besteding van de middelen bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder overlegging van een verklaring van een registeraccountant als bedoeld in de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1962, 258) omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het beheer van het secretariaatsarchief van het procesmanagement geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182).

 • 2 Het secretariaatsarchief wordt na beëindiging van de werkzaamheden van het procesmanagement overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina