Wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s en vaststelling subsidieplafonds 2000

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 19-02-2000 t/m 10-06-2005

Wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s en vaststelling subsidieplafonds 2000

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de artikelen 5, 6, eerste lid, 13, derde lid en 18, tweede lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s]

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Als formulier voor het indienen van een aanvraag om subsidie, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s wordt vastgesteld het formulier in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 2 Als formulier voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling, zoals bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s wordt vastgesteld het formulier in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 3 Als formulier voor het indienen van een aanvraag om een voorschot, zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s wordt vastgesteld het formulier in bijlage 3 bij dit besluit.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De subsidieplafonds voor het in 2000 verlenen van subsidies worden vastgesteld op:

  • a. f 1.320.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma beeldverwerking, ontvangen in de periode van 1 maart 2000 tot en met 15 maart 2000;

  • b. f 3.000.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma industriële eiwitten, ontvangen in de periode van 15 maart 2000 tot en met 14 april 2000;

  • c. f 2.500.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma oppervlaktetechnologie, ontvangen in de periode van 1 april 2000 tot en met 28 april 2000;

  • d. f 5.000.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma precisietechnologie, ontvangen in periode van 1 maart 2000 tot en met 31 maart 2000.

 • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 10 van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s.

Artikel IV

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

‘s-Gravenhage, 14 februari 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorrtisma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina