Instellingsbeschikking Commissie grensarbeiders

Geldend van 30-09-2000 t/m heden

Instellingsbeschikking Commissie grensarbeiders

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken, namens de Staatssecretaris van Financiën;

Overwegende dat het wenselijk is te komen tot de instelling van de Commissie grensarbeiders,

Besluit:

§ 1. Instelling en taak

Artikel 2

De Commissie heeft als taak te adviseren omtrent mogelijke knelpunten waarmee grensarbeiders in de praktijk kunnen worden geconfronteerd als gevolg van het wonen aan de ene kant van de grens en het werken aan de andere kant van de grens. Daarnaast heeft de Commissie als taak te adviseren over de wijze waarop de in het concept nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België opgenomen maatregelen waarmee wordt voorkomen dat grensarbeiders bij overgang van een woon- naar een werkstaatheffing over hun arbeidsinkomen een inkomensachteruitgang zouden ondervinden, zo adequaat mogelijk kunnen worden geïmplementeerd.

§ 2. Samenstelling en werkwijze

Artikel 3

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter van de commissie wordt benoemd: de heer R.L.O. Linschoten, voormalig Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • 2 Tot lid, tevens secretaris van de commissie wordt benoemd: mr. P.A.G.M. Cools, Ministerie van Financiën;

 • 3 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • mr. C.J. van den Berg, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  • mr. J.R. Borst, Ministerie van Economische Zaken

  • mr. S.H. Buijze, Belastingdienst/Particulieren Middelburg

  • de heer G. Essers, FNV

  • de heer I.F.I. Cools, Stichting Grensarbeid

  • mr. O. Muurmans, NedCar NV Sittard

  • de heer L.A.A.P. Nabuurs, DAF Trucks NV Eindhoven

  • mw. mr. J.M.C.W. Schattenberg, Vereniging VNO-NCW

  • drs. J. Persoon, LOZO

  • drs. E. Tasma, FNV

  • mw. mr. M.J.G.A.M. Weerepas, Universiteit Maastricht

  • mr. L.G. Zuliani, Ministerie van Financiën.

  • dr. J.J. van Dijk, CNV

  • de heer W.J.A. Debets, Vereniging Europese grenslandbewoners

Artikel 4

Ter uitvoering van haar taak kan de commissie zich door tussenkomst van het Ministerie van Financiën tot derden wenden voor het verkrijgen van inlichtingen en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen om hun mening nader uiteen te laten zetten.

Artikel 5

De commissie kan haar bevindingen, zo zij wenst, in de vorm van deelrapportages overleggen. De commissie zal per 1 januari 2002 ophouden te functioneren.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 6

De leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit ‘s-Rijks kas.

Artikel 7

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

‘s-Gravenhage, 10 februari 2000

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

D.E. Witteveen

Terug naar begin van de pagina