Verordening bestemmingsheffing Voorlichting 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2002.]
[Regeling vervallen per 21-05-2008.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 20-05-2008

Verordening van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de voorlichting over en voor de natuursteenbranche in het jaar 2000 (Verordening bestemmingsheffing Voorlichting 2000)

HET BESTUUR VAN HET BEDRIJFSCHAP NATUURSTEENBEDRIJF,

Gelet op artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 8 van de Instellingsverordening Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en artikel 5 van de Algemene Heffingsverordening,

Besluit vast te stellen de navolgende

VERORDENING

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-05-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 21-05-2008]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Bedrijfschap

:

Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf;

Onderneming

:

onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;

Omzet

:

omzet behaald met de onderneming in het kalenderjaar dat twee jaar vooraf gaat aan het tijdvak waarover wordt geheven.

§ 2. Onderwerpen

[Vervallen per 21-05-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 21-05-2008]

Ten behoeve van de voorlichting en promotie op het gebied van natuursteen en natuursteenwerken wordt aan degene die een onderneming drijft een heffing opgelegd.

§ 3. Heffingen

[Vervallen per 21-05-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 21-05-2008]

Het tarief van de in artikel 2 bedoelde heffing bedraagt f 1,40 per duizend gulden omzet voor omzetten tot f 5.000.000 en voor de meerdere omzet boven f 5.000.000 f 0,30 per duizend gulden omzet, een en ander met een minimum van f 100,--.

Artikel 4

[Vervallen per 21-05-2008]

Ten aanzien van de verstrekking van gegevens, de oplegging van een, ambtshalve aanslag indien deze gegevens niet worden verstrekt, de geheimhouding van deze gegevens en de bevoegdheid tot inzage van boeken en bescheiden, zijn van toepassing de bepalingen van de Algemene heffingsverordening 1993 en van de Registratieverordening.

Artikel 5

[Vervallen per 21-05-2008]

De in artikel 2 bedoelde, heffing wordt rechtstreeks door het bedrijfschap door middel van een op te leggen aanslag geïnd.

Artikel 6

[Vervallen per 21-05-2008]

Het bestuur van het bedrijfschap is bevoegd om op een daartoe strekkend verzoek gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de plicht tot betaling van een overeenkomstig deze verordening opgelegde heffing, indien het dit als gevolg van bijzondere omstandigheden redelijk dan wel billijk voorkomt.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 21-05-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 21-05-2008]

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bestemmingsheffing Voorlichting 2000.

Artikel 8

[Vervallen per 21-05-2008]

Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Rijswijk, 7 februari 2000

F.P. Cuperus

voorzitter

W.H.C. van Rooy

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 9 november 2000 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 10 november 2000, nr. ES/MW 00067459.

Terug naar begin van de pagina