Vaststelling formulier grondgebruiksverklaring

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 10-02-2000 t/m 31-12-2005

Vaststelling formulier grondgebruiksverklaring

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Als formulier, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet, wordt voor de jaren 2000 en volgende vastgesteld het formulier dat is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

‘s-Gravenhage, 4 februari 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina