Resultaat onderzoek inzake ’Leidraad voor Europees aanbesteden’

Geldend van 16-02-2000 t/m heden

Controlebevindingen zoeklichtactie Europees aanbesteden

Algemeen

Er zijn door de Departementale Accountantsdienst zoeklichtacties verricht onder andere om na te gaan of scholen/instellingen bij hun inkoop de regelgeving inzake Europese aanbesteding toepassen. Met deze Accountantsdienst is afgesproken dat deze bevindingen algemeen bekend worden gemaakt door middel van publicatie in Uitleg Gele katern.

Zoals bekend is in het algemeen de zorg voor het naleven van de Europese richtlijnen met betrekking tot de Europese aanbesteding en het bekend maken daarvan een taak van het Rijk. De zorg voor de bekendmaking aan en controle op de naleving van de Europese aanbesteding door scholen/instellingen als zelfstandige aanbestedendediensten behoort tot de taak van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen en in het bijzonder Cƒi. Cƒi heeft in het kader van deze taak de Departementale Accountantsdienst verzocht de naleving van de Europese richtlijnen bij de controle te betrekken.

In dit verband heeft deze dienst vorig jaar, tijdens de zogenaamde ”zoeklichtacties” bij een aantal scholen/instellingen de naleving van de ”Leidraad voor Europees aanbesteden” bij wijze van steekproef gecontroleerd. De controle-bevindingen zijn inmiddels beschikbaar en onder meer opgenomen in bijlage 2 van de controleprotocollen 1999 voor BVE, HBO en WO. Daar waar nodig is één en ander ook opgenomen als aandachtspunt voor de controle 1999. Ik breng deze aandachtspunten onderstaand nog een keer onder de aandacht.

Aandachtspunten (naar aanleiding van ”zoeklichtacties”)

Uit het onderzoek is gebleken dat zowel de scholen/instellingen als de instellingsaccountants niet altijd rekening houden met de volgende aspecten:

  • Bij scholen/instellingen met decentrale eenheden moeten deze decentrale eenheden aan bepaalde voorwaarden voldoen om te worden aangemerkt als aanbestedende dienst. Er moet sprake zijn van een zelfstandige eenheid met onder meer beslissingsbevoegdheid en eigen budgetten voor de inkoop. Indien niet aan die voorwaarden wordt voldaan moet de school/instelling als geheel als aanbestedende dienst worden aangemerkt;

  • Enkele scholen/instellingen hebben aflopende contracten stilzwijgend verlengd. Aflopende contracten moeten echter na afloop worden herzien en zonodig opnieuw Europees worden aanbesteed;

  • Bij de aankoop van soortgelijke producten bij verschillende leveranciers zijn doorgaans (en onterecht) de aanschafbedragen niet bij elkaar geteld, waardoor niet is vastgesteld dat het drempelbedrag werd overschreden. Uit de leidraad blijkt dat dit wel moet plaatsvinden;

  • Uit de controledossiers van de instellingsaccountants bleek dat in sommige situaties de vastleggingen niet voldoende waren. Verder constateerde de Accountantsdienst dat in een aantal gevallen de niet (volledige) naleving van de regels niet door de instellingsaccountant werd vermeld in de (bijlage bij) de accountantsverklaring.

De leidraad voor Europees aanbesteden van 6 december 1996 staat sinds kort in herziene vorm op het internet op pagina:http://www.dds.nl/~pdc/9221000/ leidraad.htm. Daarvan is aankondiging gedaan in Uitleg nr. 28 van 24 november 1999.

In deze leidraad voor Europees aanbesteden is nader toegelicht dat scholen/instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de richtlijnen en dat niet naleving kan leiden tot sancties, vanuit de Europese Unie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (verhaalsrecht).

Tot slot het volgende. De Accountantsdienst heeft per onderzochte school/instelling een deelrapportage gemaakt. Op deze individuele rapporten zal Cƒi niet meer reageren. Er wordt vanuit gegaan dat in die individuele gevallen de aanbevelingen van de Accountantsdienst zijn overgenomen en dat zo nodig passende maatregelen getroffen zijn.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

ir. A.J. Degens

hoofddirecteur centrale financiën instellingen

Terug naar begin van de pagina