Stimuleringsregeling sociale activering

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 10-02-2000 t/m 21-09-2004

Stimuleringsregeling sociale activering

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 2 De subsidie wordt eenmalig verstrekt per gemeente en bedraagt maximaal f 100.000,‐.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De aanvraag om subsidie wordt ingediend vóór 1 juli 2000.

  • 2 Subsidie wordt alleen verstrekt indien de activiteiten waar de uitgaven betrekking op hebben plaatsvinden vóór 1 juli 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling is niet van toepassing op de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Artikel 4

[Vervallen per 22-09-2004]

De Algemene Regeling SZW-subsidies is, met uitzondering van artikel 6, eerste lid, sub a en c, van toepassing op subsidieverstrekking op grond van deze regeling voorzover daarvan in de beschikking tot subsidieverlening niet wordt afgeweken.

Artikel 5

[Vervallen per 22-09-2004]

Het totaalbedrag dat beschikbaar is voor subsidies, bedoeld in artikel 1, eerste lid, is f 40 miljoen.

Artikel 6

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling sociale activering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 31 januari 2000

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina