Vaststelling subsidieplafond 2000 programmabeheer Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-02-2000 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2000 programmabeheer Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister stelt voor het begrotingsjaar 2000 een subsidieplafond vast:

  • a. voor subsidie functieverandering ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 19, 21 tot en met 36, en 39 tot en met 41 in natuurgebieden van f 15 miljoen;

  • b. voor inrichtingssubsidie ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 19, 21 tot en met 36, en 39 tot en met 41 in natuurgebieden van f 2,5 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De behandeling van aanvragen vindt plaats naar de datum van ontvangst van de aanvragen. Bij gelijktijdige datum van ontvangst van aanvragen wordt de volgorde van behandeling bepaald door loting.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina