Vaststelling subsidieplafond 2000 programmabeheer Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-02-2000 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2000 programmabeheer Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister stelt voor het begrotingsjaar 2000 een subsidieplafond vast:

  • a. voor het Groene Hart en Waterland voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a tot en met d, en 77 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van f 41,4 miljoen;

  • b. voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en d, voorzover het de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 29 en 30 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer betreft, van f 6,3 miljoen, en

  • c. voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a, b, en d, en 77 voorzover het de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 28, en 31 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer betreft, van f 50,4 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De behandeling van aanvragen vindt plaats naar de datum van ontvangst van de aanvragen. Bij gelijktijdige datum van ontvangst van aanvragen wordt de volgorde van behandeling bepaald door loting.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina