Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 31-12-2005

Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten 2000

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op Richtlijn 91/493/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (PbEG L 268), en de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 7 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 27 januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  Productschap

  :

  het Productschap Vis;

  Voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  VWA

  :

  de Voedsel en Waren Autoriteit, dienstonderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV);

  Visserijproducten

  :

  alle zee- of zoetwaterdieren of delen daarvan, kuit en hom daaronder begrepen, ongeacht de staat van be- of verwerking, met uitzondering van in het water levende zoogdieren en kikkers en van voor rechtstreekse menselijke consumptie bestemde levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen;

  Partij

  :

  de hoeveelheid visserijproducten van dezelfde aard en hoedanigheid, die is verkregen in praktisch identieke omstandigheden;

  Aanvoeren

  :

  het aan land brengen van visserijproducten;

  Aanvoerder

  :

  degene die visserijproducten aanvoert;

  Aanvoerhaven

  :

  een haven genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988;

  In de handel brengen

  :

  het voor het eerst te koop aanbieden en voor het eerst verkopen nadat de visserijproducten in de Europese Gemeenschap zijn aangevoerd;

  Verhandelen

  :

  het te koop aanbieden, uitstallen, verkopen, afleveren of voorhanden of in voorraad hebben van visserijproducten;

  Gezondheidscontrole

  :

  Organoleptische beoordeling, al dan niet gevolgd door chemische of microbiologische controles, van een partij visserijproducten, teneinde vast te stellen of de visserijproducten geschikt zijn voor menselijke consumptie;

  Richtlijn 91/493/EEG

  :

  de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (PbEG L 268);

  Verordening 3759/92/EG

  :

  de Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG L 388).

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het is verboden visserijproducten in de handel te brengen anders dan met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Elke partij visserijproducten wordt tijdig, doch in ieder geval bij aanvoer of voor het tijdstip van eerste verkoop, door de aanvoerder ter keuring aangeboden aan de VWA ten einde vast te stellen of de producten geschikt zijn voor menselijke consumptie.

 • 2 De aanbieding ter keuring geschiedt:

  • a. in geval de partij visserijproducten na lossing in een aanvoerhaven waar een visafslag is gevestigd door tussenkomst van deze visafslag ten verkoop wordt aangeboden, mondeling aan de VWA-er ter plaatse;

  • b. in de overige niet onder a. bedoelde gevallen, na een schriftelijke vooraanmelding, mondeling aan de VWA-er die op de plaats van lossing aanwezig is dan wel, bij diens afwezigheid, telefonisch of per telefax aan een viskeuringsstation van de VWA, onder vermelding van de plaats waar en het tijdstip waarop de partij visserijproducten wordt gelost.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het is verboden visserijproducten vóór het tijdstip waarop de uitslag van de keuring bekend is gemaakt door de VWA, te verwijderen van de plaats van lossing zonder toestemming van de VWA.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De keuring bestaat uit een organoleptische beoordeling door middel van monsters.

 • 3 Indien de chemische of microbiologische controles worden uitgevoerd worden de visserijproducten zonodig, ter bepaling van de VWA, in afwachting van de uitslag van deze controles opgeslagen op een door de VWA aangewezen plaats.

 • 4 Het is verboden visserijproducten die in afwachting van de uitslag van de chemische of microbiologische controles zijn opgeslagen, te verplaatsen zonder toestemming van de VWA.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Visserijproducten zijn geschikt voor menselijke consumptie indien zij:

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien bij de gezondheidscontrole blijkt dat de visserijproducten niet geschikt zijn voor menselijke consumptie worden deze producten op de door de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit te bepalen wijze gedenatureerd zodat zij niet meer voor menselijke consumptie kunnen worden gebruikt.

 • 2 Het is verboden visserijproducten die bij de gezondheidscontrole niet geschikt blijken te zijn voor menselijke consumptie, zonder toestemming van de VWA te verplaatsen, voordat de producten zijn gedenatureerd.

 • 3 Het is verboden visserijproducten die bij de gezondheidscontrole niet geschikt blijken te zijn voor menselijke consumptie, voor menselijke consumptie te verhandelen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

De bij deze verordening gestelde regelen binden naast degenen die een onderneming drijven waarvoor het productschap is ingesteld mede de bij die ondernemingen werkzame personen, alsmede andere natuurlijke of rechtspersonen, voorzover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De voorzitter kan, namens het bestuur, na overleg met de VWA nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten aanzien van:

 • 2 De voorzitter kan, namens het bestuur, van deze uitvoeringsregels, met uitzondering van artikel 4, vrijstelling of ontheffing verlenen. Aan de vrijstelling af ontheffing kunnen voorschriften worden verleend. Een vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn strafbare feiten.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

Krachtens de Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten vastgestelde regels en andere besluiten blijven van kracht.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000.

 • 2 De Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten wordt ingetrokken.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten 2000.

Namens het bestuur van het productschap,

D.J. Langstraat

voorzitter

H.G. van der Bend

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 25 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij besluit van 8 maart 2002, nr. TRCJZ/2000/1398 met uitzondering van artikel 9, eerste lid.

Terug naar begin van de pagina