Verordening gezondheidsvoorschriften visdetailhandel 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 04-05-2002 t/m 31-12-2005

Verordening gezondheidsvoorschriften visdetailhandel 2000

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 7 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 27 januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  Productschap

  :

  het Productschap Vis;

  Voorzitter

  :

  de voorzitter van het Productschap;

  Ondernemer

  :

  degene die een onderneming drijft waarvoor het Productschap is ingesteld;

  Visserijproducten

  :

  alle zee- of zoetwaterdieren of delen daarvan, kuit en hom daaronder begrepen, ongeacht de staat van be- of verwerking; met uitzondering van in het water levende zoogdieren en kikkers;

  Verhandelen

  :

  het te koop aanbieden, uitstallen, verkopen, afleveren of voorhanden of in voorraad hebben van visserijproducten;

  Bedrijfsruimte

  :

  de ruimte kennelijk bestemd voor het bereiden, behandelen, verpakken, bewaren of verhandelen van visserijproducten;

  Bereidplaats

  :

  het gedeelte van de bedrijfsruimte kennelijk bestemd voor het bereiden van visserijproducten, of voor het behandelen of verpakken van niet door verpakkingsmateriaal omhulde visserijproducten, met dien verstande dat niet als bereidplaats wordt beschouwd een verkoopruimte waarin visserijproducten worden behandeld of verpakt op een wijze die gebruikelijk is in zodanige ruimte;

  Koelruimte

  :

  het gedeelte van de bedrijfsruimte kennelijk bestemd voor het gekoeld bewaren van visserijproducten;

  Verkoopruimte

  :

  het gedeelte van de bedrijfsruimte kennelijk bestemd voor het uitstallen, met het oog op verkoop, en het verkopen van visserijproducten;

  Winkelruimte

  :

  een al dan niet mobiele verkoopruimte voorzien van vaste wanden en vloeren zoals een viswinkel of een verkoopwagen;

  Kraam

  :

  een verkoopruimte zonder vaste wanden en vloeren zoals een marktkraam of een haringkar;

  Blad

  :

  een werkblad en/of een toonbank van een kraam bestemd voor het uitstallen, behandelen of verpakken van visserijproducten;

  Recipiënten

  :

  vaten, kisten containers e.d. waarin visserijproducten worden bewaard of opgeslagen;

  Visdetailhandel

  :

  het bedrijf van het kopen en aan particulieren verkopen van visserijproducten.

 • 2 Deze verordening verstaat onder 'aan particulieren verkopen van visserijproducten' mede het verkopen van visserijproducten aan instellingen of aan personen die deze in een door hen gedreven onderneming aanwenden tenzij dit geschiedt in verband met het verkopen aan wederverkopers.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze verordening is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de visdetailhandel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het is verboden visserijproducten te bereiden, te behandelen, te verpakken, te bewaren of te verhandelen in bedrijfsruimten die niet voldoen aan het bepaalde in deze verordening.

 • 2 Het is verboden visserijproducten te verhandelen, indien met betrekking tot deze producten is gehandeld in afwijking van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het gereedschap, de werktuigen, de machines en de installaties die bij de bereiding of behandeling van visserijproducten worden gebruikt en de recipiënten, moeten vervaardigd zijn van corrossiebestendig materiaal en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In de bereidplaats en de winkelruimte moeten voldoende wastafels aanwezig zijn; bij de wastafels moeten voldoende producten voor het reinigen en ontsmetten van de handen, voldoende wegwerphanddoeken aanwezig zijn.

 • 2 In de bereidplaats mogen de kranen van de wastafels niet met de hand kunnen worden bediend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De bedrijfsruimte moet beschikken over voldoende afvalbakken bestemd voor organisch afval.

 • 2 Een afvalbak, als bedoeld in het eerste lid, moet waterdicht en corrosiebestendig zijn en voorzien zijn van een duidelijke aanduiding waaruit blijkt dat zij bestemd is voor het bewaren van organisch afval.

 • 3 Een afvalbak, als bedoeld in het eerste lid, moet zodanig zijn gesitueerd dat verontreiniging van de visserijproducten bestemd voor menselijke consumptie of van de bedrijfsruimte door het afval of het hiervan afkomstige lekwater wordt voorkomen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De koelruimte moet voldoen aan de volgende eisen:

  • a. de vloer moet waterdicht, gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn en moet zo zijn aangelegd dat het water gemakkelijk kan wegvloeien naar van stankafsluiters voorziene putten, zonodig via goed te reinigen en te ontsmetten afvoergoten;

  • b. de wanden moeten duurzaam, waterdicht en gemakkelijk te reinigen zijn;

  • c. het plafond moet gemakkelijk te reinigen te zijn;

  • d. de deuren moeten zijn vervaardigd van onaantastbaar, gemakkelijk te reinigen materiaal;

  • e. de verlichting moet voldoende zijn.

 • 3 Indien de koelruimte voorzien is van een koelinstallatie moet de ruimte tevens voorzien zijn van een thermometer die gemakkelijk kan worden afgelezen; het warmtegevoelige deel van de thermometer moet zich bevinden in de zone waar de temperatuur het hoogst is.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een bedrijfsruimte waar visserijproducten worden ingevroren moet beschikken over een vriesinstallatie die voldoende krachtig is om de temperatuur van de producten snel te doen dalen tot de bij of krachtens het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen voorgeschreven temperatuur.

 • 2 Een bedrijfsruimte waar ingevroren visserijproducten worden bewaard moet beschikken over een diepvriesruimte of diepvriesmeubel van voldoende inhoud met een vriesinstallatie die voldoende krachtig is om de producten te bewaren bij een temperatuur, die ongeacht de buitentemperatuur, niet hoger is dan de bij of krachtens het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, voorgeschreven temperatuur; de ruimte moet voorzien zijn van een thermometer die gemakkelijk kan worden afgelezen; het warmtegevoelige deel van de thermometer moet zich bevinden in de zone waar de temperatuur het hoogst is.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De winkelruimte moet voldoen aan de volgende eisen:

  • a. zij moet groot genoeg zijn om de werkzaamheden in bevredigende hygiënische omstandigheden te laten verlopen en moet zo zijn ontworpen en ingericht dat besmetting van de visserijproducten wordt voorkomen;

  • b. de vloer moet waterdicht, gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn;

  • c. de wanden moeten duurzaam, waterdicht en gemakkelijk te reinigen zijn;

  • d. de aansluiting tussen de vloer en de wanden, tussen de vloer en de overige vaste opstanden en tussen de wanden onderling moeten zijn afgedicht;

  • e. het plafond moet gemakkelijk te reinigen zijn en moet zodanig geconstrueerd zijn dat condensatie, schimmelvorming en afbladderen wordt geminimaliseerd.

 • 2 Indien in de winkelruimte bakovens aanwezig zijn, moeten voorzieningen zijn getroffen om de vrijkomende bakluchten direct uit de ruimte te kunnen afzuigen.

 • 3 De in de winkelruimte aanwezige werktafels, toonbanken en andere als zodanig te gebruiken voorwerpen of toestellen moeten waterdicht, glad, naadloos en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

De kraam moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. zij moet voorzien zijn van een stof- en waterdichte overdekking;

 • b. zij moet voorzien zijn van een blad dat waterdicht, glad, naadloos en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is of een blad dat volledig wordt afgedekt door waterdicht, glad, naadloos en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten materiaal;

 • c. het blad bestemd voor het uitstallen van de visserijproducten moet zodanig zijn geconstrueerd dat lekwater gemakkelijk kan wegvloeien;

 • d. zij moet zodanig zijn geconstrueerd dat de visserijproducten worden beschermd tegen de zon of een andere warmtebron, alsmede zoveel mogelijk tegen vuil of een andere bron van besmetting.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

In de verkoopruimte moeten, in het geval ter plaatse visserijproducten worden geconsumeerd, voldoende wegwerphanddoeken aanwezig zijn.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De ondernemer dient de nodige maatregelen te treffen om aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening te voldoen.

 • 2 De ondernemer dient erop toe te zien dat het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

De in deze verordening gestelde regels binden naast een ondernemer mede de bij een ondernemer werkzame personen, alsmede andere natuurlijke of rechtspersonen, voorzover deze handelingen verrichten, die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het Productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 van deze verordening.

 • 2 De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere voorschriften vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten aanzien van:

 • 3 De voorzitter kan, namens het bestuur, gehoord de voorzitter van de door het bestuur van het Productschap ingestelde Commissie Detailhandel, vrijstelling of ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 van deze verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen, namens het bestuur, voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken..

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2006]

Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn strafbare feiten.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 De Verordening gezondheidsvoorschriften visdetailhandel wordt ingetrokken.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gezondheidsvoorschriften visdetailhandel 2000.

Namens het bestuur van het Productschap

D.J. Langstraat

voorzitter

H.G. van der Bend

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 25 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij besluit van 8 maart 2002, nr. TRCJZ/2000/1434 met uitzondering van artikel 14, tweede lid.

Terug naar begin van de pagina