Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000

[Regeling vervallen per 14-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 26-08-2006 t/m 31-12-2006

Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 7 van de Instellingsverordening Productschap Vis op 27 januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 14-04-2007]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  Productschap

  :

  het Productschap Vis;

  Bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  Voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  Verwerking van gegevens

  :

  elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bij werken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2

[Vervallen per 14-04-2007]

 • 1 Degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld, is verplicht:

  • 1. de door of vanwege het productschap met betrekking tot het voeren ener administratie gegeven voorschriften na te komen en een zodanige administratie volledig en naar waarheid bij te houden en te bewaren;

  • 2. prompt, volledig en naar waarheid de vragen te beantwoorden, welke hem door of vanwege het productschap betreffende de administratie van en de werkzaamheden in zijn onderneming worden gesteld, zo mede op eerste aanvrage door het productschap verlangde boeken en/of bescheiden over te leggen en/of tegen ontvangst bewijs in te leveren of in te zenden;

  • 3. de schriftelijke kennisgevingen, hem door of vanwege het productschap verstrekt, krachtens welke hem enige bevoegdheid wordt toegekend, ter plaatse, waar het bedrijf wordt uitgeoefend, te bewaren en deze stukken op een daartoe strekkend verzoek van of vanwege het productschap te vertonen en/of tegen ontvangstbewijs in te leveren;

  • 4. indien en voor zover het bestuur zulks bij uitvoeringsbesluit met betrekking tot een of meer groepen van ondernemingen bepaalt:

   • a. in geval van vestiging van een onderneming binnen veertien dagen na het tijdstip van vestiging, dan wel indien op het tijdstip van in werking treden van een desbetreffend uitvoeringsbesluit een onderneming reeds is gevestigd, binnen veertien dagen na laatstgenoemd tijdstip, aan het productschap schriftelijk opgave te verstrekken van de naam (en voornamen) van degene(n), die de onderneming drijft of drijven, de handelsnaam en rechtsvorm van de onderneming, de plaats en het tijdstip van de vestiging van de onderneming en haar filialen, alsmede het kantooradres van de onderneming, onderscheidenlijk:

   • b. telkenmale, wanneer zich in de sub a bedoelde gegevens wijzigen voordoen, van elke desbetreffende wijziging binnen veertien dagen na het intreden daarvan schriftelijke opgave te doen aan het productschap;

   • c. toe te staan, dat personen, die daartoe door de voorzitter, namens het bestuur, zijn aangewezen en zich desverlangd als zodanig kunnen legitimeren, de onderneming inspecteren en de daarin aanwezige bedrijfsmiddelen en voorraden bezichtigen en opnemen, hun daartoe de vrije gelegenheid te geven en hen desverlangd daarbij behulpzaam te zijn.

 • 2 De in lid 1, met uitzondering van het bepaalde onder 4, gestelde regelen binden naast de ondernemers mede de bij die ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, werkzame personen, alsmede andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze andere personen handelingen verrichten, welke bedrijfsmatig plegen te worden verricht in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 14-04-2007]

 • 1 De krachtens het bepaalde in artikel 2 door het productschap verwerkte gegevens mogen, voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder toestemming van de betrokken belanghebbende:

  • a. niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen;

  • b. slechts worden verwerkt ter vervulling van een taak van het productschap dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt of ter verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;

  • c. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of de onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden verwerkt ten behoeve van en/of aan anderen dan de voorzitter, de secretaris van het productschap, het personeel van het secretariaat van het productschap, zo mede de door het bestuur met de controle op het financiële beheer van het productschap belaste accountant en zijn personeel, voor zover het kennis nemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • 2 Verwerking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen, waarin uit de aard der gegevens of uit één of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.

 • 3 Het geven van voorschriften, als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder 1, en het geven van toepassing aan het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder 2, geschiedt slechts met betrekking tot een doel, hetwelk verband houdt met de vervulling van de taak van het productschap.

Artikel 4

[Vervallen per 14-04-2007]

Op overtreding van het bij of krachtens artikel 2 van deze verordening bepaalde kunnen tuchtrechtelijke maatregelen worden opgelegd.

Artikel 5

[Vervallen per 14-04-2007]

 • 1 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het of bij krachtens deze verordening bepaalde en in verband daarmede bevoegd:

  • a. nadere regels vast te stellen ter uitoefening van het bepaalde ten aanzien van de verwerking van gegevens als bedoeld in artikel 3 van deze verordening;

  • b. voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen, van het bij of krachtens deze verordening bepaalde geheel of gedeeltelijke ontheffing te verlenen en aan zodanige ontheffing(en) een of meer voorwaarden te verbinden, bij welker niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming de desbetreffende ontheffing geacht wordt niet te zijn verleend.

Artikel 6

[Vervallen per 14-04-2007]

Krachtens de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 1958 vastgestelde regels en andere besluiten blijven van kracht.

Artikel 7

[Vervallen per 14-04-2007]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

 • 2 De Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 1958 wordt ingetrokken.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000.

Namens het bestuur van het Productschap

D.J. Langstraat

voorzitter

H.G. van der Bend

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 25 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij besluit van 8 maart 2002, nr. TRC/JZí2000/1436 met uitzondering van artikel 5, eerste lid, onderdeel a.

Terug naar begin van de pagina