Vaststelling peildatum ledental omroep i.v.m. nieuw concessiestelsel landelijke publieke omroep

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 06-04-2000 t/m 30-12-2004

Vaststelling peildatum ledental omroep i.v.m. nieuw concessiestelsel landelijke publieke omroep

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 32, derde lid, van de Mediawet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

De peildatum voor de vaststelling van het aantal leden van een omroepvereniging is 31 maart 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 juli 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Media-wet in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep (kamerstukken II, 1998-1999, 26 660, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven , geldt artikel 1 van deze regeling ter bepaling van de peildatum, bedoeld in artikel V, tweede lid, tweede volzin, van die wet, alsmede ter uitvoering van de artikelen 32, vierde lid, en 37a, eerste lid, van de Mediawet, zoals die artikelen komen te luiden nadat het genoemde voorstel van wet tot wet is verheven en in werking is getreden. In dat geval wordt deze regeling geacht te zijn gebaseerd op de artikelen 32, vierde lid, en 37a, eerste lid, van de Mediawet, zoals die artikelen komen te luiden nadat het in de vorige volzin bedoelde voorstel van wet tot wet is verheven en in werking is getreden, en op artikel V, tweede lid, tweede volzin, van dit tot wet verheven en in werking getreden voorstel van wet.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina